Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,852,971

  

Năm 2003. Tư vấn quản lý dự án cho chủ đầu tư là tổ chức phi chính phủ (World vision) tai Quảng Trị.

 

Năm 2004. Tư vấn quản lý dự án cho chủ đầu tư là tổ chức phi chính phủ (World vision) tai Quảng Nam.

 

Năm 2005. Tư vấn quản lý dự án cho chủ đầu tư là tổ chức phi chính phủ (World vision) tai Hòa Vang-Đà Nẵng.

 

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn