Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,853,884

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn. Tác giả: Võ Ngọc Dương; Lê Hùng; Tô Thúy Nga; Nguyễn Quang Bình; Phạm Lý Triều; Đoàn Viết Long; Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 158-166. Năm 2019. (Jul 2 2019 11:37AM)
[2]Bài báo: ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat trong phân tích diễn biến đường bờ biển tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Chí Công; Võ Trung Dũng; Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 56-64. Năm 2019. (Jul 2 2019 11:42AM)
[3]Bài báo: ứng dụng dữ liệu mưa vệ tinh GSMaP_NRT trong mô phỏng và điều tiết lũ cho hồ Định Bình. Tác giả: Phạm Công Thành; Nguyễn Quang Ngân; Nguyễn Viết Quang Tuấn; Nguyễn Chí Công; Dương Thị Bích Hường. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 667-675. Năm 2019. (Jul 2 2019 11:40AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu những nguyên nhân gây sạt lở đất cho vùng núi thuộc duyên hải Miền Trung Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chí Công*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 34. Năm 2019. (Jan 6 2020 10:19AM)
[5]Bài báo: Studies on the causes of landslides for mountainous regions in central region of Vietnam. Tác giả: Vo Nguyen Duc Phuoc, Nguyen Quang Binh, Pham Dinh Hung, Doan Viet Long, Nguyen Chi Cong
. THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: VOL. 17, NO. 12.1, 2019. Trang: 29-33. Năm 2019.
(Feb 17 2020 3:31PM)
[6]Bài báo: Tác động của biến đổi khí hậu đến lượng bốc hơi tiềm năng ET0 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 10. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu xâm nhập mặn cho hạ lưu sông Hậu dựa trên mô hình mã nguồn mở SUNTANS. Tác giả: TS. Vũ Huy Công*; TS. Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 15. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[8]Bài báo: Phương pháp phân cụm trong phân tích tần suất mưa vùng, áp dụng cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 60. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[9]Bài báo: Xây dựng bản đồ mưa ngày lớn nhât cho tỉnh Quảng Nam dựa trên phân tích tần suất mưa vùng và suy luận Bayesian. Tác giả: Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859-3941, Vol: 56. Trang: p 65-71. Năm 2017. (May 22 2017 2:19PM)
[10]Bài báo: Chọn hàm phân phối xác suất đại diện cho phân phối mưa 1 ngày max tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859-3941, Vol: 56. Trang: p 72-79. Năm 2017. (May 22 2017 2:21PM)
[11]Bài báo: Phân tích tần suất mưa cực hạn cho tỉnh Gia Lai dựa trên cách tiếp cận vùng. Tác giả: Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859-3941, Vol: 57. Trang: p 11-18. Năm 2017. (May 22 2017 2:23PM)
[12]Bài báo: Xây dựng Atlas mưa ngày cực đại cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Số: Vol 674. Trang: p 24-31. Năm 2017. (May 22 2017 2:26PM)
[13]Bài báo: Khai thác dữ liệu vệ tinh Jason-2 để quan trắc mực nước hồ chứa Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: ThS. Phạm Thành Hưng*; TS. Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 43. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[14]Bài báo: Xây dựng bản đồ mưa ngày lớn nhất cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Chí Công, Nguyễn Vĩnh Long. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 97-106. Năm 2017. (Mar 4 2018 4:20PM)
[15]Bài báo: Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 1-9. Năm 2017. (Mar 4 2018 4:23PM)
[16]Bài báo: Ứng dụng dữ liệu mây vệ tinh trong dự báo sớm ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Gianh tỉnh Quảng Bình. Tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*, ThS Nguyễn Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 21. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[17]Bài báo: Phân tích tần suất mưa vùng cho tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Chí Công*, Nguyễn Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 14. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[18]Bài báo: Mô phỏng mức độ nguy hiểm do vỡ đập Long Sơn 1 hồ Phú Ninh. Tác giả: Nguyễn Chí Công*, Lê Xuân Cường, Trần Quốc Danh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 21. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[19]Bài báo: Xây dựng phần mềm phân tích tần suất dựa trên suy luận Bayesian. Tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 14. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[20]Bài báo: Một số cải tiến trong phân tích tần suất lũ vùng. Tác giả: NGUYỄN Chí Công. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(55)2012. Trang: 1-7. Năm 2012. (Mar 20 2012 7:34PM)
[21]Bài báo: Phân tích đường cong tần suất lũ vùng cho khu vực Trung Trung Bộ Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Chí Công ; Phạm Văn Chiến. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45)-B11-166-KTH. Trang: 1-7. Năm 2011. (Nov 29 2011 2:37AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Landslide susceptibility mapping by combining the analytical hierarchy process and regional frequency analysis methods: A case STUDY for Quangngai province (Vietnam). Authors: nguyen chi cong; nguyen quang binh; vo nguyen duc phuoc. Springer Nature Singapore Pte Ltd. No: doi.org/10.1007/978-981-15-0291-0_180. Pages: 1327-1334. Year 2019. (Oct 23 2019 10:24AM)
[2]Article: Toward new paradigms of resettlement policy in water resources project in Vietnam: Experiences of two projects in central Vietnam. Authors: Lê Hữu Tí, Nguyễn Chí Công. Asian Journal of Environment and Disaster Management. No: ISSN : 1793-9240, Vol: 07. Pages: p 373-392. Year 2017. (May 22 2017 2:16PM)
[3]Article: Reducing uncertainty in flood frequency analyses : A comparison of local and regional approaches involving information on extreme historical. Authors: K.Halbert, Nguyen Chi Cong, O. Payrastre, E. Gaume.. Jounal of Hydrology. No: ISSN: 0022-1694, Vol: 541. Pages: p 90-98. Year 2016. (May 22 2017 2:13PM)
[4]Article: Comment réduire les incertitudes d’estimation des quantiles de débits des crues exceptionnelles ? Comparaison d’approches statistiques historiques et/ou régionales. Authors: Chi Cong NGUYEN; Eric G; Olivier P. La Houille Blanche. No: DOI 10.1051/lhb/20150035. Pages: p. 64-71. Year 2015. (Dec 22 2015 9:57PM)
[5]Article: Regional flood frequency analyses involving extraordinary flood events at ungauged sites: further developments and validations. Authors: C.C.Nguyen, E.Gaume, O.Payrastre. Journal of Hydrology. No: Vol: 508. Pages: 385-396. Year 2014. (Dec 5 2013 10:03PM)
[6]Presentations: Do regional methods really help reduce uncertainties in flood frequency analyses?. Authors: Chi Cong Nguyen, Olivier Payrastre and Eric Gaume. European Geosciences Union. Pages: 1-5. Year 2013. (Mar 7 2013 10:51PM)
[7]Article: Accounting for extreme floods occurred at ungauged sites in regional flood frequency studies. Authors: Payrastre O.; Chi Cong N.; Gaume E.. Comprehensive Flood Risk Management-Taylor & Francis Group, London. No: ISBN 978-0-415-62144-1. Pages: 34. Year 2013. (May 12 2012 5:07AM)
[8]Article: Inventories of extreme floods at ungauged sites and regional flood frequency analyses: methodological reflections and evaluation of performances. Authors: Chi Cong Nguyen; Olivier Payrastre and Eric Gaume. La Houille Blanche. No: Doi 10.1051/lhb/201311. Pages: 16-23. Year 2013. (May 14 2012 9:48PM)
[9]Presentations: Inventaires de crues extremes sur sites non jaugés et analyse statistique régionale des débits: réflexions méthodologiques et évaluation des performances. Authors: Chi-Cong Nguyen, Olivier Payrastre, Eric Gaume. Congré SHF " Evénements extremes fluviaux et maritimes" Paris, 1-2 février 2012. Pages: 1-8. Year 2012. (Feb 17 2012 4:51PM)
[10]Presentations: Regional flood frequency studies in flash flood Prone areas: possibilities and risks. Authors: CONG N'Guyen Chi , Payrastre Olivier, Gaume Eric. 6th Hymex Workshop, Primõsten, Croatia, 7-10 Mai 2012. Pages: 1-2. Year 2012. (May 9 2012 8:03PM)
[11]Presentations: Incorporation of information on extreme floods in regional flood frequency analyses: Some methodological improvements. Authors: Cong N.C; Payratre. O ; Gaume. E. Geophysical Research, Vienna, Austria. Pages: 5842. Year 2011. (Nov 29 2011 2:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn