Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,255

 Toward new paradigms of resettlement policy in water resources project in Vietnam: Experiences of two projects in central Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Tí, Nguyễn Chí Công
Nơi đăng: Asian Journal of Environment and Disaster Management; Số: ISSN : 1793-9240, Vol: 07;Từ->đến trang: p 373-392;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ 2017\2017m05d022_14_16_45._bai_ISI-2016.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn