Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,482

 Tác động của biến đổi khí hậu đến lượng bốc hơi tiềm năng ET0 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(112).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 10;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kon Tum là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên-Việt Nam với thế mạnh kinh tế là nông nghiệp và có trên 80% lực lượng lao động tham gia trong lĩnh vực này. Nghiên cứu này tập trung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lượng bốc hơi tiềm năng ETo và đưa ra những nhận định về xu hướng thay đổi lượng bốc hơi tiềm năng trong tương lai. Những phân tích và mô phỏng sẽ được thực hiện để làm rõ mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu với lượng bốc hơi tiềm năng và ước tính được xu thế thay đổi của lượng bốc hơi tiềm năng hàng năm theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Kết quả phân tích cho thấy sự thay đổi của nhiệt độ là rõ nét nhất và làm gia tăng tổng lượng bốc hơi tiềm năng trong vùng. Các kết quả này sẽ là cơ sở cho việc quy hoạch và định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Kon Tum theo hướng bền vững.
ABSTRACT
Kon Tum is a province in the Central Highlands of Vietnam whose economic strength is agriculture and over 80% of the labor force are engaged in this field. This study focuses on assessing the impact of climate change on reference evaporation ETo and provides comments on the changing trends of the reference evaporation in the future. The analysis and simulation will be done to clarify the relationship between climate change and the reference evaporation,and estimate the changing trends of the reference evaporation under climate change scenarios. The results show that the change of temperature is most evident and increases the reference evaporation in this region. These results will form the basis for the planning and development orientation of agricultural sector of Kon Tum province in the direction of sustainability.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn