Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,274

 Phương pháp phân cụm trong phân tích tần suất mưa vùng, áp dụng cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(114).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 60;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân tích tần suất mưa vùng ngày càng được sử dụng phổ biến trong thủy văn, bởi vì cách tiếp cận này cho phép làm lớn kích thước mẫu thống kê cho từng trạm đo trong vùng và từ đó tăng sự chắc chắn của suy luận thống kê. Tuy nhiên, yêu cầu mẫu dữ liệu vùng phải là đồng nhất. Khi phân tích với mẫu dữ liệu vùng với số lượng trạm đo lớn và trên diện rộng thì mẫu dữ liệu này thường khó có thể đồng nhất. Do đó cần tiến hành phân chia vùng nghiên cứu thành các tiểu vùng vùng, sao cho mẫu dữ liệu mỗi vùng là đồng nhất. Nghiên cứu này trình bày hai phương pháp phân cụm trong phân tích tần suất mưa vùng và bước đầu áp dụng cho dữ liệu của 75 trạm đo mưa cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng bản đồ mưa cực hạn cho khu vực này tiếp theo và xây dựng quy trình phân vùng đồng nhất sử dụng trong phân tích tần suất mưa vùng.
ABSTRACT
Regional rainfall frequency analysis is increasingly used in hydrology because this approach allows us to make sample size bigger for each station in the area and thus increases the certainty of statistics probability. However, in order to apply this approach, the homogeneous sampling is required. The fact that when analysis uses sample area data of a large quantity of gauged rainfall and a large area, it is often difficult to have a homogeneous sample. Therefore, it is necessary to divide the study area into several sub-regions so that the sample of each sub-region can be homogeneous. The study presents two cluster methods in regional rainfall frequency analysis and is initially applied to 75 gauged rainfalls for the central and the highland The results form a basis for development of the extreme rainfall map for this region.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn