Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,130

 Ứng dụng dữ liệu mây vệ tinh trong dự báo sớm ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Gianh tỉnh Quảng Bình
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*, ThS Nguyễn Vĩnh Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(116).2017;Từ->đến trang: 21;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai do lũ lụt gây ra, việc nghiên cứu các công cụ dự báo sớm và cảnh báo sớm là rất cần thiết, đặc biệt đối với khu vực Miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Nghiên cứu này áp dụng bộ công cụ tích hợp gồm: (i) mô hình thủy văn IFAS và (ii) mô hình thủy lực Nays2DFlood, kết hợp với mây vệ tinh để mô phỏng ngập lụt hạ du lưu vực sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Các mô hình này được hiệu chỉnh và kiểm định bởi hai trận lũ năm 2016 và 2015. Kết quả cho thấy khi sử dụng dữ liệu mây vệ tinh để dự báo ngập lụt thì thời gian dự báo sớm hơn so với sử dụng mưa của các trạm đo. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho việc dự báo sớm ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Gianh trong những năm tiếp theo.
ABSTRACT
To prevent and mitigate damage caused by floods, it is necessary to study early forecasting and early warning tools, especially in Central Vietnam and Quang Binh in particular. The present work uses an integrated set of tools including: (i) IFAS hydrological model, and (ii) Nays2DFlood hydraulic model, combined with satellite clouds to simulate flooding for the downstream of Gianh river basin, Quang Binh Province. These models are calibrated and tested by two floods in 2016 and 2015. The results indicate that if satellite cloud data is used to predict flooding, the forecasting time is earlier than the rainfall utilization of the stations. These results are the basis for early flood forecasting for the downstream of Gianh river basin in the coming years.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn