Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,160

 Inventaires de crues extremes sur sites non jaugés et analyse statistique régionale des débits: réflexions méthodologiques et évaluation des performances.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chi-Cong Nguyen, Olivier Payrastre, Eric Gaume
Nơi đăng: Congré SHF " Evénements extremes fluviaux et maritimes" Paris, 1-2 février 2012; Số: 1114;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn