Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,474

 Do regional methods really help reduce uncertainties in flood frequency analyses?
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chi Cong Nguyen, Olivier Payrastre and Eric Gaume
Nơi đăng: European Geosciences Union; Số: EGU2013-5636;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Please see: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/session/11737.
ABSTRACT
Please see: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/session/11737.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn