Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,188

 Xây dựng phần mềm tần suất theo phương pháp Bayesian Markov chain Monte Carlo
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Chí Công; Thành viên:  
Số: Đ2013-02-50 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

http://www.wred.edu.vn
phần mềm: FABMC
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn