Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,129

 Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô phỏng các quá trình sản xuất tự động phục vụ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Đình Thanh, Đoàn Quang Vinh, Trần Thái Anh Âu
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 2011;Từ->đến trang: 633-638;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn