Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,097

 So sánh sự đóng rắn ẩm ở nhiệt độ thường của các Polysilazane bằng quang phổ Hồng ngoại Phản xạ - Hấp thụ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng; Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 44;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện tượng đóng rắn của ba loại polysilazane (PSZ) khác nhau đã được khảo sát ở nhiệt độ thường với sự có mặt của ẩm. Kết quả theo dõi động học bằng quang phổ hồng ngoại với kỹ thuật Phản xạ - Hấp thụ FT-IRRAS cho thấy, đối với quá trình đóng rắn ẩm ở điều kiện môi trường, tốc độ đóng rắn tỷ lệ nghịch với tỷ lệ các nhóm thế alkyl trong cấu trúc phân tử PSZ và tỷ lệ thuận với sự có mặt của nhóm triethoxysilyl Si(OC2H5)3. Sự thủy phân nhóm Si(OC2H5)3 xảy ra với tốc độ nhanh hơn so với các nhóm Si-H và Si-N. Ngoài ra, sự hiện diện của nhóm Si(OC2H5)3 có ảnh hưởng tích cực đến quá trình đóng rắn của PSZ cũng như độ cứng của lớp phủ hình thành. Trong phạm vi nghiên cứu cũng cho thấy, các PSZ không chứa nhóm triethoxysilyl Si(OC2H5)3 nhưng có khả năng hình thành siloxane loại T nhiều hơn sẽ có độ cứng lớp phủ lớn hơn.
ABSTRACT
Moisture-curing of three different polysilazanes (PSZs) has been studied at room temperature with the presence of a moisture-containing atmosphere. Investigations of curing kinetics of PSZs by infrared reflection absorption spectrtoscopy (IRRAS) clearly showed that the curing rate depended on the proportion of substituted alkyl groups and the presence of triethoxysilyl Si(OC2H5)3 group in polysilzane structure. The hydrolysis of Si(OC2H5)3 group occurs faster than that of Si-H and Si-N groups. Moreover, the presence of Si(OC2H5)3 group had a positive impact on curing of polysilazane as well as on the hardness of coatings. This study has also shown that the polysilazanes which did not contain triethoxysilyl group but formed siloxane containing more T-type siloxane units had higher hardness of the coating.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn