Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,539,546

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Matériaux céramiques
Ngành: Hoá học
 2013 Đại học  Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux - Université de Strasbourg (France)
[2]Mise en évidence des interfaces/interphases dans les matériaux hétérogènes à travers leurs propriétés
Ngành: Hoá học
 2012 Master à finalise recherche (MOND) (Cao học định hướng nghiên cứu)  Université de Science Naturelle de Hanoi - Université du Sud Toulon et Var (FRance) (Đại học Khoa học Tư nhiên Hà nội - Đại học Nam Toulon Var (Pháp)
[3]Xúc tác & các ứng dụng công nghiệp
Ngành: Hoá học
 2009 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Nhiệt động học ứng dụng và mô phỏng công nghiệp
Ngành: Hoá học
 2009 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Các phương pháp phân tích hoá lý
Ngành: Hoá học
 2009 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Tối ưu hóa quá trình sản xuất
Ngành: Hoá học
 2009 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Phân tích Dầu thô và Sản phẩm Dầu mỏ
Ngành: Hoá học
 2009 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Các phương pháp Phân tích hiện đại
Ngành: Hoá học
 2008 Cao hoc  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[9]Mô hình hóa và Mô phỏng trong Công nghệ Hóa học
Ngành: Hoá học
 2008 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[10]Các quá trình Lọc tách Vật lý
Ngành: Hoá học
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[11]Procédés industriels appliqués aux métaux et céramiques
Ngành: Hoá học
 2008 Master à finalise recherche (MOND) (Cao học định hướng nghiên cứu)  Université de Science Naturelle de Hanoi - Université du Sud Toulon et Var (FRance) (Đại học Khoa học Tư nhiên Hà nội - Đại học Nam Toulon Var (Pháp)
[12]Généralités sur raffinage du pétrole
Ngành: Hoá học
 2008 Universitaire (Đại học)  Institut de Technologie du Cambodge (Viện Công nghệ Campuchia)
[13]Động học và Hóa lý hệ phân tán
Ngành: Hoá học
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[14]Thiết bị Dầu Khí
Ngành: Hoá học
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[15]Thiết kế nhà máy hóa chất
Ngành: Hoá học
 2006 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[16]Nhiệt động học ứng dụng
Ngành: Hoá học
 2006 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[17]Hóa keo
Ngành: Hoá học
 2005 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[18]Thiết kế mô phỏng
Ngành: Hoá học
 2005 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[19]Tối ưu hóa nhà máy Lọc dầu
Ngành: Hoá học
 1999 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[20]Khống chế và Điều khiển quá trình CNHH
Ngành: Hoá học
 1998 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[21]Hóa học Dầu mỏ
Ngành: Hoá học
 1998 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[22]Các quá trình Lọc dầu
Ngành: Hoá học
 1998 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn