Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,539,471

[1] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa. Số: 40/2005/KT. Năm: 2005.
[2] Chứng nhận Giảng viên giỏi (tương đương CSTĐ cấp cơ sở). Số: 2667/QĐ-TĐKH. Năm: 2006.
[3] Giấy khen của BCH Công đoàn ĐHĐN. Số: 14/QĐ-KT. Năm: 2006.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa . Số: 41/2006/KT. Năm: 2006.
[5] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở. Năm: 2007.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng . Số: 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[7] Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Giáo dục. Số: 5961 QĐ/BGD&ĐT . Năm: 2008.
[8] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở. Năm: 2008.
[9] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở. Năm: 2009.
[10] Khen thưởng Cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2005 – 2010 . Số: 2019/QĐKT. Năm: 2010.
[11] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở. Năm: 2010.
[12] Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Số: 8712/QĐ-UBND. Năm: 2010.
[13] Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ. Số: 6156/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[14] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở. Số: 5122 ngày 20/10/2010. Năm: 2010.
[15] Chiến sỹ Thi đua cấp Cơ sở. Số: 6065/QD-DHDN. Năm: 2011.
[16] Chiến sỹ Thi đua cấp Cơ sở. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012.
[17] Bằng Khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 751/QĐ-BGDDT. Năm: 2012.
[18] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[19] Chiến sỹ Thi đua cấp Cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[20] Chiến sỹ Thi đua cấp Cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[21] Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1126/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[22] Giấy Khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 1485/QĐKT. Năm: 2016.
[23] Chiến sĩ Thi đua Cơ sở. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
[24] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: Quyết định số 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[25] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: Quyết định số 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[26] Bằng Khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Số: Quyết định số 4403/QĐ-UBND. Năm: 2018.
[27] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Số: QĐ số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[28] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: QĐ số: 2770/QĐ-ĐHĐB. Năm: 2019.
[29] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: QĐ số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[30] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 2161/QĐ-ĐHBK. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn