Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,474

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống sản xuất và lưu trữ hydrogen từ năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Phan Thế Anh, Dương Minh Quân, Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Văn Tấn, Trần Anh Tuấn, Tạ Minh Bảo. Mã số: CTB-2018-DNA03. Năm: 2022. (Jul 17 2022 8:34AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano dùng làm điện cực photoanot cho quá trình sản xuất nhiên liệu hydro từ nước và năng lượng mặt trời. Mã số: ĐT.NCCB.ĐHƯD.2012-G/11. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: GS. Vũ Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Thị Thu Trang, ThS. Nguyễn Văn Chúc, TS. Nguyễn Thị Phương Hòa, TS. Đỗ Mạnh Hùng, ThS. Phạm Minh Tứ, ThS. Nguyễn Thị Luyện, ThS. Bùi Duy Hùng, ThS. Âu Thị Hằng. Mã số: 2012-G/11. Năm: 2019. (Jul 10 2019 10:56AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu lai hóa trên cơ sở Polysilazane phục vụ việc chế tạo lớp phủ bảo vệ trong môi trường biển.. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Tuân, Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2012-01-01. Năm: 2016. (Apr 14 2016 7:44AM)
[4] Đề tài Khác: Đánh giá những ảnh hưởng và đề xuất giải pháp thích hợp trong vận hành nhà máy Đạm Cà Mau khi thành phần khí nguyên liệu thay đổi. Chủ nhiệm: Viện Dầu khí Việt nam. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: 4390/HĐ-DKVN. Năm: 2012. (Jul 11 2012 1:44PM)
[5] Đề tài Khác: Nghiên cứu thiết kế nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu biến tính E100 từ nguồn nguyên liệu sắn lát Việt nam bằng phương pháp mô phỏng Đề tài thuộc đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025. Chủ nhiệm: Viện Hóa học Công nghiệp. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: Vien HHCN. Năm: 2011. (Apr 27 2011 9:25AM)
[6] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa ‘Micro nano composit’ trên cơ sở TiO2-nano cacbon mang trên vật liệu đệm cacbon có cấu trúc. Chủ nhiệm: Viện Hóa học Công nghiệp. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: 104.03.90.09. Năm: 2011. (Apr 27 2011 9:32AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Áp dụng vật liệu nano carbon trong việc lưu trữ khí methane để nâng cao giá trị của Biogas. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Nguyễn thị Thanh Xuân. Mã số: B2009-ĐN02-46. Năm: 2011. (Apr 27 2011 9:14AM)
[8] Đề tài Khác: Nghiên cứu loại bỏ lưu huỳnh trong diesel bằng xúc tác quang hóa thế hệ mới. Chủ nhiệm: Viện Hóa học Công nghiệp. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: Vien HHCN. Năm: 2010. (Apr 27 2011 9:34AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Tổng hợp chất xúc tác hiệu quả cao trên chất mang dạng nano carbon để khử NOX trong khói thải động cơ Diesel và lò đốt công nghiệp. Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ý. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: B2007-ĐN02-28. Năm: 2009. (Apr 27 2011 9:36AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu Vật liệu diatomite – Vật liệu composite từ sợi đay – Vật liệu silicagel biến tính từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng nanocacbon. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: B2008-ĐN02-37. Năm: 2009. (Apr 27 2011 9:37AM)
[11] Đề tài Khác: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tính chất của LPG từ nhà máy lọc dầu Dung Quất, Mã số : 162/HĐ-NCCB, thời gian thực hiện 4 tháng, năm 2009.. Chủ nhiệm: PVPRO - PVN. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: 162/HĐ-NCCB. Năm: 2009. (Apr 30 2011 10:38AM)
[12] Đề tài Khác: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano carbon bằng phương pháp phân hủy xúc tác các hợp chất chứa cacbon trong điều kiện Việt nam và các khả năng áp dụng loại vật liệu này trong lĩnh vực hấp phụ và xúc tác, Đề tài Nghiên cứu Cơ bản trong Khoa học Tự nhiên, 2006 - 2008.. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Xuân. Mã số: 515806. Năm: 2009. (Dec 31 2010 10:25AM)
[13] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu phát triển chất xúc tác dị thể để điều chế nhiên liệu sinh học bằng quá trình transeste (chuyển ester) hóa dầu thực vật trong môi trường siêu tới hạn. Chủ nhiệm: Viên Hóa học Côing nghiệp. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: 5175 06. Năm: 2008. (Apr 27 2011 9:21AM)
[14] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano carbon (nanotube và nonofibre) bằng phương pháp phân hủy xúc tác các hợp chất chứa cacbon trong điều kiện Việt nam, Đề tài cấp Bộ, 2006 - 2007.. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Huỳnh Anh Hoàng. Mã số: B2006-ĐN02-02. Năm: 2008. (Dec 31 2010 10:25AM)
[15] Đề tài Khác: Nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất và sử dụng DME từ khí, Mã số : 13/CBDK/2008/HĐ-NCKH, thời gian thực hiện 12 tháng, năm 2008.. Chủ nhiệm: PVPRO - PVN. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: 13/CBDK/2008/HĐ-NCKH. Năm: 2008. (Apr 30 2011 10:39AM)
[16] Đề tài Khác: Nghiên cứu Khả năng chế biến các loại dầu thô thay thế dầu thô Bạch Hổ của Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất (giai đoạn 1), Mã số : 2997/QĐ-DKVN, thời gian thực hiện 12 tháng, năm 2007.. Chủ nhiệm: PVPRO - PVN. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: 2997/QĐ-DKVN. Năm: 2007. (May 1 2011 3:15PM)
[17] Đề tài Khác: Nghiên cứu đề xuất nhà bản quyền công nghệ cho các phân xưởng chính NMLD số 3,. Chủ nhiệm: PVPRO - PVI. Mã số: 02/CBDK/HĐ-NCKH. Năm: 2007. (Apr 27 2011 9:15AM)
[18] Đề tài Khác: Nghiên cứu dùng cồn Ethylic sản xuất trong nước pha chế xăng thương phẩm có trị số octan cao (giai đoạn 2), Mã số : 0641/CBDK/ QĐ-DKVN, thời gian thực hiện 12 tháng, năm 2006.. Chủ nhiệm: PVPRO - PVN. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: 0641/CBDK/ QĐ-DKVN. Năm: 2006. (May 1 2011 3:16PM)
[19] Đề tài Khác: Nghiên cứu tổng quan và đề xuất công nghệ xử lý khí thiên nhiên có hàm lượng CO2 cao tại Việt nam, Mã số : 3532/CBDK/ QĐ-KH&CN, thời gian thực hiện 9 tháng, năm 2006.. Chủ nhiệm: PVPRO - PVN. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: 3532/CBDK/ QĐ-KH&CN. Năm: 2006. (May 1 2011 3:17PM)
[20] Đề tài Khác: The CO2 reforming of Methane on the Ni/SiC catalyst – GTL Project. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: Post-doctoral. Năm: 2004. (Apr 27 2011 8:40AM)
[21] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình tính toán các tham số cơ bản và bước đầu mô hình hoá sự vận hành của tháp chưng luyện hỗn hợp đa cấu tử theo phương pháp Short-cut, sử dụng hiệu chỉnh Gilliland, Đề tài cấp ĐHĐN, 2000.. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Nguyễn Trung Dũng. Mã số: 1268/ĐHĐN. Năm: 2000. (Dec 31 2010 10:25AM)
[22] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình mô hình hoá các tính chất hoá lý của hydrocacbon và các cấu tử giả áp dụng vào ngành công nghệ Lọc Hoá dầu, Đề tài cấp ĐHĐN, 2000.. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Hà Tất Thành. Mã số: 1469/ĐHĐN. Năm: 2000. (Dec 31 2010 10:25AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn