Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,539,678

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Thị Thúy Hằng
Đề tài: Nghiên cứu gia cường màng phủ nhựa Epoxy bằng ống nanocacbon biến tính và Graphen oxit
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[2]Đỗ Mạnh Hùng
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên cơ sở ống Nano TiO2 làm điện cực điện phân nước tạo Hydro sử dụng ánh sáng khả kiến
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Viện Hoá học Công nghiệp Việt nam

 2012

 2017

[3]Lê Viết Quang
Đề tài: Phân tích hiệu quả thu hồi nhiệt của phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi nhà máy lọc dầu Dung quất trên cơ sở số liệu vận hành thực tế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Huỳnh Vĩnh Nhân
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Lê Gia Trung
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Graphene từ nguồn nguyên liệu tại Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[6]Mai Đại Cương
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn thiết bị phối trộn tĩnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[7]Ngô Thị Miên
Đề tài: Nghiên cứu tăng cường hoạt tính quang hóa của vật liệu TiO2 bằng cách pha tạp với các hợp chất khác nhau

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[8]Phan Thế Anh
Đề tài: Synthèse de polyaniline en systèmes micellaires: application à la protection des métaux - Tổng hợp Polyaniline trong các hệ nhũ tương: Áp dụng chống ăn mòn kim loại.

LUẬN ÁN ĐỒNG HƯỚNG DẪN

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Université de Toulon và Đại học Đà Nẵng

 2010

 2014

[9]Nguyễn Ngọc Tuân
Đề tài: Revêtement de protection et d'antisalissure à base de Polysilazane et dioxide de titane
(Lớp phủ bảo vè và chống hà trên cơ sở Polysilazane et Ô-xit Titan.

 Thạc sĩ

 Université du Sud Toulon et Var

 2013

 2013

[10]Nguyễn Thanh Hội
Đề tài:

Vieillissement artificiel et vieillissement naturel en ambiance tropical de composite modèles époxy/verre: approche nanoscopique de l’étude des interphases - Lão hóa nhân tạo và Lão hóa tự nhiên trong môi trường nhiệt đới đối với vật liệu composite kiểu Epoxy/Sợi Thủy tinh: Tiếp cận kích cỡ nanomet của bề mặt phân chia pha.

LUẬN ÁN ĐỒNG HƯỚNG DẪN


Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Université du Sud Toulon - Var (France) & Đại học Đà Nẵng (Việt nam)

 2009

 2013

[11]Ngô Thị Mỹ Dung
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng xúc tác thải RFCC để làm chất mang xúc tác cho quá trình tổng hợp CNT theo phương pháp CVD sử dụng nguồn nguyên liệu LPG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[12]Nguyễn Văn Đông
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng Biogas cho phương tiện giao thông cơ giới

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2013

[13]Huỳnh Anh Hoang
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Viện Hóa học - Viện Khoa học Việt Nam

 2008

 2012

[14]Nguyễn Thanh Hiền
Đề tài: Nghiên cứu sơ đồ công nghệ và mô phỏng quá trình tách các phân đoạn sản phẩm phân xưởng FCC - Nhà máy lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[15]Nguyễn Hữu Thanh
Đề tài: Mô phỏng công nghệ sản xuất Bio-Ethanol từ nguyên liệu sắn lát dựa trên số liệu của hãng Praj áp dụng cho nhà máy Bio-Ethanol Bình Phước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[16]Phạm Như Phương
Đề tài: Tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở TiO2-Cacbon nano để khử lưu huỳnh sâu phân đoạn DO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[17]Nguyễn Thị Diệu Hằng
Đề tài: Revêtements polysilazane à activités antibactériennes - Lớp phủ trên cơ sở Polysilazane có hoạt tính kháng vi sinh vật

LUẬN ÁN ĐỒNG HƯỚNG DẪN
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Université du Sud Toulon - Var (France) & Đại học Đà Nẵng (Việt nam)

 2008

 2011

[18]Trần Thị Ne
Đề tài: Synthèse des composites à base de TiO2-CNT et leurs applications dans des réactions photocatalytiques pour le traitement des eaux usées et pour la désulfuration en profondeur du gazole Tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở TiO2 và CNT và các ứng dụng của chúng trong phản ứng quang hóa để xử lý nước thải và khử lưu huỳnh sâu diesel.

 Thạc sĩ

 Universite du Sud Toulon et Var

 2010

 2010

[19]Phan Thế Anh
Đề tài: Etude sur la hydrophobicité des carbones nanotubes mis en forme macroscopique pour le traitement par absorption des eaux contaminées des hydrocarbures Nghiên cứu đặc tính kỵ nước của vật liệu cacbon nano ống đã được tạo hình để xử lý nước ô nhiễm các Hydrocacbon bằng phương pháp hấp phụ

 Thạc sĩ

 Universite du Sud Toulon et Var

 2009

 2009

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn