Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,178

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu C-CNTs và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc tính sản phẩm. Tác giả: Lê Đức Ngưu, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Vol. 20, No. 3. Trang: 18-22. Năm 2022. (Jul 17 2022 8:01AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu C-CNTs và khảo sát ảnh hưởng của nồng độ xúc tác đến đặc tính sản phẩm. Tác giả: Lê Đức Ngưu, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng. Số: 1B(60B)/5-2022. Trang: 45-50. Năm 2022. (Jul 17 2022 8:05AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VẬT LIỆU PVA HYDROGEL. Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19. Năm 2020. (May 18 2020 4:37PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của hệ kết hợp cấu trúc 1D và 2D của nanocacbon đến tính chất nhiệt lớp phủ epoxy. Tác giả: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol. 17, No. 10.1. Trang: 1-4. Năm 2019. (Jun 21 2020 10:52PM)
[5]Bài báo: Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 17, NO. 5. Trang: 63-67. Năm 2019. (Jul 10 2019 11:06AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng ống than nano biến tính bằng nitơ làm chất mang cho xúc tác trong phản ứng hydro hóa chọn lọc cinnamaldehyde. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ. Số: Vol 20, No. K1. Trang: 20-26. Năm 2017. (Jul 10 2019 11:44AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng ống than nano biến tính bằng nitơ làm chất mang cho xúc tác trong phản ứng hydro hóa chọn lọc cinnamaldehyde. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ - ĐHQG TPHCM. Số: 20 (K1-2017). Trang: 20-29. Năm 2017. (Mar 13 2018 1:31PM)
[8]Bài báo: Tổng hợp carbon nano ống hiệu suất cao với sự có mặt hơi nước bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi. Tác giả: Trương Hữu Trì, Bùi Thị Lập, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM. Số: 20 (9). Trang: 54-58. Năm 2017. (Mar 13 2018 1:36PM)
[9]Bài báo: Tổng hợp graphene đa lớp trên lá đồng bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi. Tác giả: Trương Hữu Trì, Lê Gia Trung, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 7 (116). Trang: 84-87. Năm 2017. (Mar 13 2018 1:40PM)
[10]Bài báo: Tổng hợp graphen chức hóa từ graphit tự nhiên nhằm cải thiện tính phân tán trong môi trường phân cực. Tác giả: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 11(120) Q.3. Trang: 32-35. Năm 2017. (Mar 13 2018 2:04PM)
[11]Bài báo: Tổng hợp carbon nano sợi trên các chất mang có cấu trúc. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 3 (112). Trang: 149-152. Năm 2017. (Mar 13 2018 1:53PM)
[12]Bài báo: Ảnh hưởng của tác nhân tăng cường lên tính chất và hiệu quả chống ăn mòn của polyaniline. Tác giả: Phan Thế Anh và Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 1-6. Năm 2017. (Mar 13 2018 2:30PM)
[13]Bài báo: Tổng hợp và đặc trưng tiền chất xúc tác vanadi phosphat ứng dụng trong phản ứng oxy hóa chọn lọc. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Thị Như Anh, Lê Đình Phụng, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 191-196. Năm 2017. (Mar 13 2018 2:20PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu biến tính hóa học ống nano cacbon nhằm cải thiện tính phân tán trong môi trường phân cực. Tác giả: ThS. Phan Thị Thuý Hằng*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 36. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[15]Bài báo: Poly(D, L-lactic acid) : polymer phân hủy sinh học tổng hợp theo phương pháp trùng ngưng trực tiếp. Tác giả: Phan Thế Anh*, Nguyễn Đình Lâm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[16]Bài báo: Xây dựng mô hình thử nghiệm thiết bị phản ứng liên tục thủy phân acetic anhydride phục vụ nghiên cứu điều khiển. Tác giả: ThS. Mai Thị Đoan Thanh*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 1. Trang: 48. Năm 2016. (Dec 13 2016 4:19PM)
[17]Bài báo: Tổng hợp và đánh giá đặc trưng sản phẩm polyaniline tăng cường bằng acid decylphosphonic (pani-dpa) thu được từ trùng hợp nhũ tương. Tác giả: Phan Thế Anh, F.X.Perrin, Nguyễn Đình Lâm . Tạp chí Dầu khí. Số: 1. Trang: 47 - 53. Năm 2016. (Feb 14 2016 11:35AM)
[18]Bài báo: Tổng hợp và nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng polyaniline đến hiệu quả chống ăn mòn của màng sơn. Tác giả: TS. Hoi nghi KH ATiGB 2016*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 2. Năm 2016. (Dec 6 2016 10:10AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lão hóa UV nhân tạo lên nhựa epoxy/amin có mật độ đóng rắn thay đổi. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội*, Nguyễn Đình Lâm
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 36. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[20]Bài báo: Chế tạo và xác định tính chất cơ lý của vật liệu composite trên nền epoxy/amin gia cường sợi xơ dừa. Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hội; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 103. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[21]Bài báo: So sánh sự đóng rắn ẩm ở nhiệt độ thường của các Polysilazane bằng quang phổ Hồng ngoại Phản xạ - Hấp thụ. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng; Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 44. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[22]Bài báo: Sản xuất dầu sinh học từ sinh khối bằng công nghệ nhiệt phân nhanh trong lò tầng sôi. Tác giả: Phạm Duy Vũ; Hoàng Dương Hùng; Nguyễn Đình Lâm; Trần Văn Vang. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Lần thứ IV. Số: Tập 1. Trang: 554 - 560. Năm 2015. (Apr 22 2016 6:16AM)
[23]Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH HẤP PHỤ HYDROCARBON CỦA VẬT LIỆU XỐP TRÊN CƠ SỞ ỐNG NANO CARBON. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Lê Phước Hải, Biện Quốc Đạo, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm . Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ - Journal of Catalysis and Adsorption. Số: T4. (N°4A). Trang: 97 - 101. Năm 2015. (Aug 9 2015 3:26PM)
[24]Bài báo: High-efficient water photo splitting over CdS doped titania nanotube array. Tác giả: Nguyen Dinh Minh Tuan, Nguyen Thi Luyen, Le Quang Truong, Vu Thi Thu Ha, Do Manh Hung, Nguyen Dinh Lam. Tạp chí Hóa học. Số: T. 53, số 4E1. Trang: 14 - 18. Năm 2015. (Aug 31 2015 2:45PM)
[25]Bài báo: Sự thay đổi các tính chất của nhựa epoxy-amine trong quá trình lão hóa tự nhiên. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, BELEC Lénaïk, CHAILAN Jean-François, Nguyễn Đình Lâm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học. Số: T. 53, số 4E1. Trang: 9 - 13. Năm 2015. (Aug 31 2015 2:52PM)
[26]Bài báo: Xác định bề mặt tiếp xúc pha sợi/nền của composite đơn hướng (sợi thủy tinh/epoxy) có mật độ đóng rắn thay đổi bằng thiết bị phân tích cơ nhiệt động (DMTA). Tác giả: Nguyễn Thanh Hội; Nguyễn Đình Lâm
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 21-25. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[27]Bài báo: TỔNG HỢP ĐIỆN HÓA MẢNG ỐNG NANO OXIT TITANE TRÊN NỀN KIM LOẠI ĐỂ SỬ DỤNG TRONG QUANG ĐIỆN PHÂN NƯỚC. Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Đàm Quang Ngọc, Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Đình Lâm*. Tạp chí Hóa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 52(6B). Trang: 191-196. Năm 2014.
(Dec 31 2014 8:16AM)
[28]Bài báo: Mô hình hóa hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình nhiệt của nhà máy điện hạt nhân bằng phần mềm mô phỏng. Tác giả: ThS. Phạm Duy Vũ*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 81. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[29]Bài báo: So sánh một số đặc trưng của composite đơn hướng (Sợi thủy tinh/Epoxy) với nhựa Epoxy-Amin khi sản xuất trong khuôn hở. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội; Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84)2014. Trang: 26-29. Năm 2014. (Mar 6 2015 5:02AM)
[30]Bài báo: Các tiến bộ trong việc sản xuất và sử dụng Butanol làm nhiên liệu thay thế. Tác giả: ThS. Huỳnh Tấn Tiến*; PGS.TS. Trần Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 3(76).2014. Trang: 64. Năm 2014.
(Jun 11 2014 8:26AM)
[31]Bài báo: Study on processing of self-cleaning, anti-bactericidial, stable and anti-corrosive coatings by combination of titanium dioxide and polysilazane. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đình Lâm. Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: T2-No3-2013. Trang: 49 - 56. Năm 2013.
(Aug 30 2013 3:54PM)
[32]Bài báo: Phương pháp trùng hợp bề mặt để tổng hợp sợi Nano Polyaniline tăng cường bằng decylphosphonic acid. Tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Dầu Khí
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7. Trang: 36 - 41. Năm 2013.
(Jun 18 2013 2:44PM)
[33]Bài báo: Tổng hợp Cacbon nano ống biến tính bằng Nitơ sử dụng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi. cvs weekly sale cvs print prescription savings cards. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâmwalgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8/69. Trang: 106 - 111. Năm 2013. (Nov 9 2013 4:43AM)
[34]Bài báo: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học và tính chất hóa lý của nhựa Epoxy-Amin khi sản xuất trong khuôn hở. . Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean, François CHAILAN, Nguyễn Đình Lâmwalgreens prints coupons open free printable coupons. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8/69. Trang: 6 - 11. Năm 2013. (Nov 9 2013 4:37AM)
[35]Bài báo: Ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp lên tính chất của cacbon nano ống biến tính bằng nitơ. Tác giả: Trương Hữu Trì; Nguyễn Đình Lâm
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Hóa học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 51 (6ABC). Trang: 410-416. Năm 2013.
(Nov 26 2013 1:15AM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lão hóa UV trên nhựa epoxy - amine đóng rắn hoàn toàn. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk Belec, Jean-François Chailan, Nguyễn Đình Lâm . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11 (60) 2012. Trang: 44-48. Năm 2012. (Jan 6 2013 6:47PM)
[37]Bài báo: Đánh giá khả năng sử dụng Butanol phối trộn vào xăng nhiên liệu. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 50 - 57. Năm 2012. (Feb 29 2012 10:23AM)
[38]Bài báo: Đánh giá năng lượng tiêu thụ của phân xưởng chưng cất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng kỹ thuật phân tích Pinch. Tác giả: Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Đình Lâm . Tạp chí Dầu Khí. Số: 1/2012. Trang: 52-60. Năm 2012. (Jan 12 2012 10:50AM)
[39]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp Ag-Nano/cacbon nanotubes (CNT)/cotton và ứng dụng trong xử lý nước nhiễm khuẩn. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Đỗ Quỳnh My, Phan Diệu Phương, Trương Minh Hoàng, Vũ Thị Thu Hà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8 (57) 2012. Trang: 18-24. Năm 2012. (Jan 23 2013 4:00PM)
[40]Bài báo: Experimental research on fuel containing gasoline A92 and 10% Butanol for automobile engines. . Tác giả: HUYNH Tan Tien, TRAN Van Nam, NGUYEN Dinh Lam. Journal of Science and Technology - University of Danang. Số: 8 (57). Trang: 184 - 189. Năm 2012. (Jan 6 2013 6:59PM)
[41]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng xúc tác Fe/gamma-Al2O3 để sản xuất cacbon nano ống. . Tác giả: Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Hữu Phú. Tạp chí Hoa học. Số: 59 (A,B). Trang: 647-652. Năm 2011. (Dec 18 2011 1:45PM)
[42]Bài báo: Tổng hợp Polyaniline theo phương pháp trùng hợp nhũ tương đảo. Tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, François-Xavier Perrin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 44. Trang: 12-19. Năm 2011.
(Jun 19 2011 12:19AM)
[43]Bài báo: Tổng hợp nano TiO2 dạng ống (TiO2 nanotubes) bằng phương pháp thủy nhiệt. Tác giả: Phạm Như Phương, Phan Thanh Sơn, Lê Văn Long, Nguyễn Ngọc Tuân, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 77. Năm 2011. (Apr 27 2011 11:09AM)
[44]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình tổng hợp Cacbon Nano ống từ LPG. Tác giả: Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Hữu Phú, Trần Châu Cẩm Hoàng, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 38. Trang: 52. Năm 2010. (Apr 27 2011 10:50AM)
[45]Bài báo: Sản xuất vật liệu cacbon nano ống từ LPG. Tác giả: Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Đình Lâm
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 154. Trang: 36. Năm 2010.
(Apr 27 2011 10:54AM)
[46]Bài báo: Tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa trên cơ sở Titan dioxit (TiO2) và cacbon nano dạng ống để loại lưu huỳnh sâu trong Diesel. Tác giả: Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thị Thu Trang. Tạp chí Hóa học. Số: 48(4C). Trang: 51. Năm 2010. (Apr 27 2011 10:58AM)
[47]Bài báo: Nghiên cứu hoạt tính của xúc tác quang hóa TiO2 – Nano Cacbon trong quá trình xử lý nước thải hữu cơ khó phân hủy. Tác giả: Vũ thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng. Số: 3/2010. Trang: 42. Năm 2010. (Apr 27 2011 11:00AM)
[48]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng chuyển Este dầu dừa và Etanol trong điều kiện siêu tới hạn để tổng hợp Biodiezel. Tác giả: Vũ thị Thu Hà, Đỗ Mạnh Hùng, Hồ Thị Như Thương, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Hóa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 48(4). Trang: 414. Năm 2010.
(Apr 27 2011 11:01AM)
[49]Bài báo: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập các số liệu phục vụ mô phỏng quá trình sản xuất etanol nhiên liệu từ săn lát. Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng, Vũ thị Thu Hà, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Hóa học. Số: 48(5B). Trang: 128. Năm 2010. (Apr 27 2011 11:02AM)
[50]Bài báo: Nghiên cứu sự đóng rắn của Polysilazane ở điều kiện thường bằng phương pháp FT-IR và Si-NMR. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đình Lâm, François-Xavier Perrin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 39. Trang: 112. Năm 2010.
(Apr 27 2011 11:04AM)
[51]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hóa Polysilazane – Polyoxydeethylene. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đình Lâm, François-Xavier Perrin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 119. Năm 2010. (Apr 27 2011 11:05AM)
[52]Bài báo: Tạo hình và những ứng dụng trong xúac tác quang hóa vật liệu tổ hợp TiO2-CNT. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Trần Thị Ne
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 173. Năm 2010. (Apr 27 2011 11:07AM)
[53]Bài báo: Ứng dụng phương trình trạng thái SRK để tính toán thành phần hỗn hợp phản ứng tổng hợp Biodiesel bằng phương pháp siêu tới hạn. Tác giả: Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 89. Trang: 45. Năm 2009.
(Apr 27 2011 10:34AM)
[54]Bài báo: Tạo hình và nghiên cứu đặc tính siêu kỵ nước của vật liệu Composite C-CNT. Tác giả: Phan Thế Anh, Vũ Thị Thu Hà, Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Hóa học. Số: 47. Trang: 310. Năm 2009. (Apr 27 2011 10:36AM)
[55]Bài báo: Hoạt tính quang hóa của vật liệu tổ hợp TiO2 – Nanocacbon. Tác giả: Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Đình Lâm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Hóa học
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 47. Trang: 102. Năm 2009.
(Apr 27 2011 10:39AM)
[56]Bài báo: Xúc tác quang micro nanocompozit trên cơ sở TiO2 – Nanocacbon mang trên vật liệu đệm cacbon có cấu trúc. Tác giả: Ngô Tuấn Anh, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Lâmabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts. Tạp chí Hóa học. Số: 47. Trang: 67. Năm 2009. (Apr 27 2011 10:43AM)
[57]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính siêu kỵ nước của vật liệu tổ hợp C-CNT và khả năng áp dụng vào lưu trữ Biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 34. Trang: 50. Năm 2009. (Apr 27 2011 10:48AM)
[58]Bài báo: Reforming methane bằng dioxyde carbon trên xúc tác Ni/beta-SiC. . Tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Cuong Pham-Huu. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ, Viện Dầu khí Việt Nam, Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Số: Vol 2. Trang: 168. Năm 2008. (Dec 18 2011 1:55PM)
[59]Bài báo: Xúc tác quang hóa TiO2 Micro Nano Composite mang trên vật liệu có cấu trúc. Tác giả: Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 26. Trang: 83. Năm 2008. (Apr 27 2011 10:29AM)
[60]Bài báo: Cơ sở lý thuyết của việc lựa chọn xúc tác cho quá trình tổng hợp vật liệu nano carbon dạng ống và sợi (CNT và CNF) bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi (CVD). Tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Huỳnh Anh Hoàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 29. Trang: 19. Năm 2008.
(Apr 27 2011 10:32AM)
[61]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng chuyển ester dầu thực vật bằng phương pháp quá tới hạn methanol để tổng hợp Biodiesel và thu Glycerine độ tinh khiết cao. Tác giả: Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 18. Trang: 27. Năm 2007.
(Apr 27 2011 10:21AM)
[62]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phương pháp siêu tới hạn và thu glycerine độ tinh khiết cao. Tác giả: Vũ Thị Thu Hà, Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Lâm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng. Số: 8. Trang: 40. Năm 2007. (Apr 27 2011 10:23AM)
[63]Bài báo: Tổng hợp vật liệu nano carbon trên chất mang có cấu trúc – Triển vọng áp dụng trong xúc tác và hấp phụ. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Cuong Pham-Huu. Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội nghị Quốc gia Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ 4. Trang: 118. Năm 2007. (Apr 27 2011 10:26AM)
[64]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất quy trình tổng hợp carbon nano bằng phương pháp phân hủy xúc tác các hợp chất chứa carbon trong điều kiện Việt nam. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm, Huỳnh Anh Hoàng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng. Số: 112. Trang: 20. Năm 2005. (Apr 27 2011 10:13AM)
[65]Bài báo: Nghiên cứu lý thuyết và đề xuất quy trình tổng hợp nanocarbon bằng phương pháp phân hủy xúc tác. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm. Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội nghị Quốc gia Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ 3. Trang: 180. Năm 2005. (Apr 27 2011 10:16AM)
[66]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ đồng phân hóa nguồn condensate Việt nam nhằm sản xuất Xăng chỉ số octan cao và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tác giả: Lê Hải Tuấn, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 12. Trang: 33. Năm 2005.
(Apr 27 2011 10:18AM)
[67]Bài báo: Khuynh hướng thay đổi thành phần của nhiên liệu xăng để đáp ứng tốt hơn các rang buộc về môi trường. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 76. Năm 2000. (Apr 27 2011 10:12AM)
[68]Bài báo: Nghiên cứu thành phần dung dịch và điều kiện làm việc của lớp mạ hợp kim Babit. Tác giả: Nguyễn Đình Lâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. ICAT’99
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Proceeding International conference on automotive. Trang: 175. Năm 1999.
(Apr 27 2011 10:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Radio-frequency induction heating powered low-temperature catalytic CO2 conversion via bi-reforming of methane. Authors: Hoang M.Nguyen, Chi M.Phan, ShaominLiu, CuongPham-Huu, Lam Nguyen-Dinh. Chemical Engineering Journal. No: Volume 430, Part 4. Pages: 132934. Year 2022. (May 9 2022 12:19PM)
[2]Article: Inductively-coupled plasma for CO2 conversion to syngas over Cu/Al2O3 catalyst. Authors: Hoang M. Nguyen, Nabil Majd Alawi, Lam Nguyen-Dinh. AIP Conference Proceedings 2443, 030027 (2022). No: 2443, 030027. Pages: 1 - 7. Year 2022. (Jul 17 2022 8:10AM)
[3]Article: Tailoring Properties of Metal-Free Catalysts for the Highly Efficient Desulfurization of Sour Gases under Harsh Conditions. Authors: Cuong Duong-Viet, Jean-Mario Nhut, Tri Truong-Huu, Giulia Tuci, Lam Nguyen-Dinh, Charlotte Pham, Giuliano Giambastiani, Cuong Pham-Huu. Catalysts (MDPI) Journal. No: 11(2), 226. Pages: 1-15. Year 2021. (Mar 5 2021 11:37AM)
[4]Article: Radiofrequency-driven selective oxidation of H2S on hierarchical metal-free catalyst containing defects. Authors: Tri Truong-Huu, Cuong Duong-Viet, Hy Duong-The, Jean-Mario Nhut, Thierry Romero, Lai Truong-Phuoc, Housseinou Ba, Lam Nguyen-Dinh, Cuong Pham-Huu. Applied Catalysis A, General. No: 620. Pages: 118171. Year 2021. (May 19 2021 8:19AM)
[5]Article: Novel cryptomelane nanosheets for the superior catalytic combustion of oxygenated volatile organic compounds. Authors: Minh Tuan Nguyen Dinh, Chinh Chien Nguyen, Manh Duy Phan, Minh Khoa Duong, Phuc Hoang Duy Nguyen, Christine Lancelot, Dinh Lam Nguyen. Journal of Hazardous Materials. No: 417. Pages: 126111. Year 2021. (May 19 2021 8:23AM)
[6]Article: Highly Nickel‐Loaded γ‐Alumina Composites for a Radiofrequency‐Heated, Low‐Temperature CO2 Methanation Scheme. Authors: Dr. Wei Wang, Dr. Cuong Duong‐Viet, Dr. Giulia Tuci, Prof. Yuefeng Liu, Dr. Andrea Rossin, Dr. Lapo Luconi, Dr. Jean‐Mario Nhut, Prof. Lam Nguyen‐Dinh, Dr. Giuliano Giambastiani, Dr. Cuong Pham‐Huu. ChemSusChem - Chemistry Europe - Wiley Online Library. No: Volume13, Issue20. Pages: 5468-5479. Year 2020. (Dec 4 2020 8:49AM)
[7]Article: Cotton Fabrics Coated with Few-Layer Graphene as Highly Responsive Surface Heaters and Integrated Lightweight Electronic-Textile Circuits. Authors: Housseinou Ba, Lai Truong-Phuoc, Vasiliki Papaefthimiou, Christophe Sutter, Sergey Pronkin, Armel Bahouka, Yannick Lafue, Lam Nguyen-Dinh, Giuliano Giambastiani, and Cuong Pham-Huu. ACS Applied Nano Materials. No: 3, 10. Pages: 9771–9783. Year 2020. (Dec 4 2020 8:55AM)
[8]Article: A nitrogen-doped carbon-coated silicon carbide as a robust and highly efficient metal-free catalyst for sour gas desulfurization in the presence of aromatics as contaminants. Authors: Duong Duong-Viet, Jean-Mario Nhut, Tri Truong-Huu, Giulia Tuci, Lam Nguyen-Dinh, Yuefeng Liu, Charlotte Pham, Giuliano Giambastiani and Cuong Pham-Huu. Journal Catalysis Science & Technology. No: Volume 10 Issue 16. Pages: 5487-5500. Year 2020. (Dec 4 2020 8:58AM)
[9]Article: Foldable flexible electronics based on few-layer graphene coated on paper composites. Authors: Housseinou Ba, Christophe Sutter, Vasiliki Papaefthimiou, Lam Nguyen-Dinh, Spyridon Zafeiratos, Armel Bahouka, Yannick Lafue, Thierry Romero, Cuong Pham-Huu. Carbon - Elsevier. No: 167. Pages: 169-180. Year 2020. (Jun 21 2020 10:54PM)
[10]Article: Synthesis and preparation of hydrophobic CNTs-coated melamine formaldehyde foam by green and simple method for efficient oil/water separation. Authors: The-Anh Phan, Kim-Hoang Dang, Lam Nguyen-Dinh. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY (JOURNAL). No: Vol. 14, No. 4. Pages: 531–537. Year 2020. (Jun 21 2021 11:51AM)
[11]Article: Nickel Nanoparticles Decorated Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes (Ni/N-CNT); a Robust Catalyst for the Efficient and Selective CO2 Methanation. Authors: Wei Wang, Cuong Duong-Viet, Housseinou Ba, Walid Baaziz, Giulia Tuci, Stefano Caporali, Lam Nguyen-Dinh, Ovidiu Ersen, Giuliano Giambastiani and Cuong Pham-Huu. ACS Applied Energy Materials. No: 2. Pages: 1111-1120. Year 2019. (Jul 10 2019 10:12AM)
[12]Article: Second Youth of a Metal-Free Dehydrogenation Catalyst: When γ-Al2O3 Meets Coke Under Oxygen- and Steam-Free Conditions. Authors: Housseinou Ba, Giulia Tuci, Claudio Evangelisti, Matteo Ceppatelli, Lam Nguyen-Dinh, Vladimiro Dal Santo, Filippo Bossola, Jean-Mario Nhut, Andrea Rossin, Pascal Granger, Giuliano Giambastiani, Cuong Pham-Huu. ACS Catalysis - American Chemical Society. No: Vol. 9, Iss. 10. Pages: 9474 - 9484. Year 2019. (Jan 4 2020 6:07AM)
[13]Article: Control of the crystal morphology of VOHPO4· 0.5 H2O precursors prepared via light alcohols-assisted solvothermal synthesis and influence on the selective oxidation of n-butane. Authors: MT Nguyen Dinh, TL Nguyen, MD Phan, L Nguyen Dinh, QD Truong, E Bordes-Richard. Journal of Catalysis. No: Vol. 377. Pages: 638 - 651. Year 2019. (Jan 4 2020 6:14AM)
[14]Article: Induction Heating: An Enabling Technology for the Heat Management in Catalytic Processes. Authors: Wei Wang, Giulia Tuci, Cuong Duong-Viet, Yuefeng Liu, Andrea Rossin, Lapo Luconi, Jean-Mario Nhut, Lam Nguyen-Dinh, Cuong Pham-Huu, Giuliano Giambastiani. ACS Catalysis - American Chemical Society. No: 9, XXX. Pages: 7921-7935. Year 2019. (Aug 8 2019 8:24AM)
[15]Article: Macroscopic graphite felt containing palladium catalyst for liquid-phase hydrogenation of cinnamaldehyde. Authors: Zhenxin Xu, Cuong Duong-Viet, Yuefeng Liu, Walid Baaziz, Bing Li, Lam Nguyen-Dinh, Ovidiu Ersen, Cuong Pham-Huu. Applied Catalysis B: Environmental. No: 244. Pages: 128–139. Year 2019. (May 21 2019 1:55PM)
[16]Article: Carbon Felt Monoliths Coated with a Highly Hydrophobic Mesoporous Carbon Phase for the Continuous Oil Sorption/Filtration from Water. Authors: Housseinou Ba, Yuefeng Liu, Wei Wang, Cuong Duong-Viet, Vasiliki Papaefthimiou, Lam Nguyen-Dinh, Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani, and Cuong Pham-Huu. Advanced Sustainable Systems. No: DOI: 10.1002/adsu.201800040. Pages: 1800040 (1-9). Year 2018. (May 21 2019 2:08PM)
[17]Article: Synthesis and characterization of decyl phosphonic acid, applications in emulsion polymerization and anti-corrosion coating. Authors: The-Anh Phan, François-Xavier Perrin and Lam Nguyen-Dinh. Korean Journal of Chemical Engineering. No: 35(6). Pages: 1365-1372. Year 2018. (Jul 10 2019 10:21AM)
[18]Article: Gaseous Nitric Acid Activated Graphite Felts as Hierarchical Metal-Free Catalyst for Selective Oxidation of H2S. Authors: Zhenxin Xu, Cuong Duong-Viet, Housseinou Ba, Bing Li, Tri Truong-Huu, Lam Nguyen-Dinh and Cuong Pham-Huu. Catalysts (doi: 10.3390/catal8040145). No: 8. Pages: 148. Year 2018. (Jul 10 2019 10:47AM)
[19]Article: Tridimensional few-layer graphene-like structures from sugar-salt mixtures as high-performance supercapacitor electrodes. Authors: Housseinou Ba, Wei Wang, Giulia Tuci, Sergey N. Pronkin, Caroline Weinberg, Lam Nguyen-Dinh, Giuliano Giambastiani, Cuong Pham-Huu. Materials Today Energy. No: 10. Pages: 118-125. Year 2018. (Jul 10 2019 10:16AM)
[20]Article: Nickel Sulfides Decorated SiC Foam for the Low Temperature Conversion of H2S into Elemental Sulfur. Authors: Cuong Duong-Viet, Lam Nguyen-Dinh, Yuefeng Liu, Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani and Cuong Pham-Huu. Molecules (Journal - MDPI). No: 23. Pages: 1528. Year 2018. (Jul 10 2019 10:41AM)
[21]Article: Biosourced Foam-Like Activated Carbon Materials as High-Performance Supercapacitors. Authors: Housseinou Ba,Wei Wang, Sergey Pronkin,Thierry Romero, Walid Baaziz, Lam Nguyen-Dinh, Wei Chu, Ovidiu Ersen, and Cuong Pham-Huu. Advanced Sustainable Systems. No: 1700123, DOI: 10.1002/adsu.201700123. Pages: 1-12. Year 2018. (Mar 13 2018 9:08AM)
[22]Article: A Facile Synthesis of TiO2 Nanotube Co-Loaded with Pt Nanoparticles and Reduced Graphene Oxide with Enhanced Photocatalytic Activity under UV/Visible Light. Authors: Thu Ha Thi Vu, Manh Hung Do, Hang Thi Au and Lam Nguyen-Dinh. International Journal of Chemical Sciences. No: Vol 15 Iss 3. Pages: 159. Year 2017. (Mar 13 2018 8:51AM)
[23]Article: Macroscopically shaped monolith of nanodiamonds @ nitrogen-enriched mesoporous carbon decorated SiC as a superior metal-free catalyst for the styrene production. Authors: Housseinou Ba, Jingjie Luo, Yuefeng Liu, Cuong Duong-Vieta, Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani, Jean-Mario Nhut, Lam Nguyen-Dinh, Ovidiu Ersen, Dang Sheng Su, Cuong Pham-Huu. Applied Catalysis B: Environmental. No: Volume 200. Pages: 343–350. Year 2017. (Aug 10 2016 5:13PM)
[24]Article: Synthesis of carbon nanotube/titanate nanotube composites with photocatalytic activity for H2S oxidation. Authors: Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Thu Trang Thi Nguyen, Manh Hung Do, Minh Tu Pham, Duy Hung Bui, Thanh Son Phan, Dinh Lam Nguyen. Journal of Sulfur Chemistry. No: Vol 38, Issue 3. Pages: 264 - 278. Year 2017. (Apr 5 2017 2:52PM)
[25]Article: Analytical Modelling Fast Pyrolysis of Biomass Particles in Fluidized Bed Reactor. Authors: Vu Duy Pham, Huy Quoc Nguyen, Yang Van Tran, Lam Nguyen-Dinh, Hung Duong Hoang. 2017 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: 2017 ICSSE. Pages: 685-689. Year 2017. (Jul 10 2019 12:16PM)
[26]Article: N-Doped Food-Grade-Derived 3D Mesoporous Foams as Metal-Free Systems for Catalysis . Authors: Housseinou Ba, Yuefeng Liu, Lai Truong-Phuoc, Cuong Duong-Viet, Jean-Mario Nhut, Dinh Lam Nguyen, Ovidiu Ersen, Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani, and Cuong Pham-Huu . ACS Catalysis (journal).. No: 6. Pages: 1408 - 1419. Year 2016. (Feb 14 2016 11:31AM)
[27]Article: Hierarchical carbon nanofibers/graphene composite containing nanodiamonds for direct dehydrogenation of ethylbenzene. Authors: Housseinou Ba, Lai Truong-Phuoc, Yuefeng Liu, Cuong Duong-Viet, Jean-Mario Nhut, Lam Nguyen-Dinh, Pascal Granger, Cuong Pham-Huu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Carbon
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 96. Pages: 1060-1069. Year 2016.
(Nov 4 2015 10:02PM)
[28]Article: Carbon nanotubes containing oxygenated decorating defects as metal-free catalyst for selective oxidation of H2S. Authors: Cuong Duong-Viet; Yuefeng Liu; Housseinou Ba; Lai Truong-Phuoc; Walid Baaziz; Lam Nguyen-Dinh; Jean-Mario Nhut; Cuong Pham-Huu. Applied Catalysis B: Environmental. No: 191. Pages: 29 - 41. Year 2016. (Apr 13 2016 5:28PM)
[29]Article: A Highly N-Doped Carbon Phase “Dressing” of Macroscopic Supports for Catalytic Applications. Authors: Housseinou Ba,Yuefeng Liu, Lai Truong-Phuoc, Cuong Duong-Viet,Xiaoke Mu, Won Hui Doh, Tung Tran-Thanh, Walid Baaziz, Lam Nguyen-Dinh, Jean-Mario Nhut, Izabela Janowska, Dominique Begin, Spiridon Zafeiratos, Pascal Granger, Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani, Florian Banhart, Marc J. Ledoux and Cuong Pham-Huu. Chemical Communications (RSC). No: 51. Pages: 14393-14396. Year 2015. (Aug 11 2015 6:14AM)
[30]Article: Comparative effects of humid tropical weathering and artificial ageing on a model composite properties from nano- to macro-scaleabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts. Authors: L. Belec , T.H. Nguyen, D.L. Nguyen, J.F. Chailanwalgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
marriage affairs open i want an affair
. No: Volume 68. Pages: 235–241. Year 2015.
(Oct 16 2014 1:29PM)
[31]Article: Synthesis and Characterization of Polyaniline Nanoparticles in Phosphonic Acid Amphiphile Aqueous Micellar Solutions for Water borne Corrosion Protection Coatings . Authors: F.X. Perrin, T.A. Phan, D.L. Nguyen
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. No: Volume 53, Issue 13. Pages: 1606-1616. Year 2015. (Apr 16 2015 4:22PM)
[32]Article: Formation, structure and antibacterial activities of silazane networks grafted with poly(ethylene glycol) branches . Authors: François-Xavier Perrin, Thi Dieu Hang Nguyen, Dinh Lam Nguyen . Progress in Organic Coatings. No: Volume 88. Pages: 92–105. Year 2015. (Aug 2 2015 5:19PM)
[33]Article: The Electrical Property of Large Few Layer Graphene Flakes Obtained by Microwaves Assisted Exfoliation of Expanded Graphite. Authors: Izabela Janowska, Azhar A. Pirzado, Guillaume Dalmas, Lam Nguyen-Dinh, Ivan Komissarov and Francois Le Normand. Current Microwave Chemistry. No: 3. Pages: 139-144. Year 2015. (Aug 3 2015 8:59PM)
[34]Article: Preparation and characterization of polyaniline in reversed micelles of decylphosphonic acid for active corrosion protection coatings. Authors: F Xavier Perrin; T Anh Phan, D Lam Nguyen . European Polymer Journal
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: Volume 66. Pages: 253–265. Year 2015.
(Mar 2 2015 3:00PM)
[35]Article: Silicon carbide foam decorated with carbon nanofibers as catalytic stirrer in liquid-phase hydrogenation reactions . Authors: Lai Truong-Phuoc, Tri Truong-Huu, Lam Nguyen-Dinh, Walid Baaziz, Thierry Romero, David Edouard, Dominique Begin, Izabela Janowska, Cuong Pham-Huu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Applied Catalysis A: General. No: Volume 469. Pages: 81-88. Year 2014. (Nov 4 2013 8:59PM)
[36]Article: Synthesis of titanium dioxide nanotubes via one-step dynamic hydrothermal process . Authors: Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Lien Thi Tran, Tuyet Mai Thi Nguyen, Thanh Thuy Thi Tran, Minh Tu Pham, Manh Hung Do, Dinh Lam Nguyen . Journal of Materials Science. No: Volume 49, Issue 16. Pages: 5617-5625. Year 2014. (Aug 15 2014 3:49PM)
[37]Article: Nitrogen-doped carbon nanotubes decorated silicon carbide as a metal-free catalyst for partial oxidation of H2S . Authors: Cuong Duong-Viet, Lai Truong-Phuoc, Tung Tran-Thanh, Jean-Mario Nhut, Lam Nguyen-Dinh, Izabela Janowska, Dominique Begin, Cuong Pham-Huu. Applied Catalysis A: General. No: 482. Pages: 397–406. Year 2014. (Jul 14 2014 12:37PM)
[38]Article: A few-layer graphene–graphene oxide composite containing nanodiamonds as metal-free catalysts . Authors: Tung Tran Thanh, Housseinou Ba, Lai Truong-Phuoc, Jean-Mario Nhut, Ovidiu Ersen, Dominique Begin, Izabela Janowska, Dinh Lam Nguyen, Pascal Granger and Cuong Pham-Huu . Journal of Materials Chemistry A. No: Issue 29, 2014, 2. Pages: 11349-11357. Year 2014. (Jul 7 2014 5:55AM)
[39]Presentations: Self-cleaning, anti-bactericidal coatings by a combination of titanium dioxide and Polysilazane. Authors: Nguyen Thi Dieu Hang, Nguyen Dinh Lam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Actes de Conférence Scientifique Franco-Vietnamienne CMED 2013
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 66 – 73. Year 2013.
(Nov 9 2013 4:09AM)
[40]Presentations: Metal-free catalysts based nanodiamond for production of styrene. Authors: Houssenou Ba, Yuefeng Liu, Ovidiu Ersen, Lâm Nguyen-Dinh, Jean-Mario Nhut, Dominique Bégin, Izabela Janowska, Pascal Granger, Cuong Pham-Huu. Actes de Conférence Scientifique Franco-Vietnamienne CMED2013. Pages: 26 - 30. Year 2013. (Aug 30 2013 4:18PM)
[41]Presentations: Investigating properties of the composite to the crosslinking gradient during UV aging. . Authors: NGUYEN Thanh Hoi, NGUYEN Dinh Lam, BELEC Lénaïk, CHAILAN Jean-François. Actes de Conférence Scientifique Franco-Vietnamienne CMED2013
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 45 - 59. Year 2013.
(Aug 30 2013 4:25PM)
[42]Article: Synthesis of porous carbon nanotubes foam composites with high accessible surface area and tuneable porosity. Authors: Yuefeng Liu, Housseinou Ba, Dinh-Lam Nguyen , Ovidiu Ersen, Thierry Romero, Dominique Begin, Izabela Janowska, Cuong Pham-Huu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journal of Materials Chemistry A
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 9508-9516. Year 2013.
(Mar 24 2013 8:17PM)
[43]Article: New hybrid materials based on poly(ethyleneoxide)-grafted polysilazane by hydrosilylation and their anti-fouling activities. Authors: Thi Dieu Hang Nguyen, François-Xavier Perrin and Dinh Lam Nguyen
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Beilstein Journal of Nanotechnology
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 4. Pages: 671–677. Year 2013.
(Nov 4 2013 9:13PM)
[44]Article: High performance structured platelet milli-reactor filled with supported cobalt open cell SiC foam catalyst for the Fischer–Tropsch synthesis. Authors: Yu Liu, David Edouard, Lâm D. Nguyen, Dominique Begin, Patrick Nguyen, Charlotte Pham, Cuong Pham-Huu . Chemical Engineering Journal
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Volume 222. Pages: 265–273. Year 2013.
(Mar 19 2013 4:55AM)
[45]Article: Catalytic performance of MoVTeNbO catalyst supported on SiC foam in oxidative dehydrogenation of ethane and ammoxidation of propane. Authors: T.T. Nguyen, L. Burel, D.L. Nguyen, C. Pham-Huu, J.M.M. Millet
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Applied Catalysis A: General. No: Volumes 433–434. Pages: 41 - 48. Year 2012. (May 6 2012 6:52AM)
[46]Article: Macroscopic shaping of carbon nanotubes with high specific surface area and full accessibility. Authors: Yuefeng Liu, Lam D. Nguyen, Tri Truong Huu, Yu Liu, Thierry Romero, Izabela Janowska, Dominique Begin, Cuong Pham-Huu. Materials Letters (Journal). No: 79. Pages: 128-131. Year 2012. (Apr 14 2012 8:24PM)
[47]Article: Preparation of micro-nano-composites of TiO2/carbon nanostructures, C/CNT macroscopic shaping and their applications. Authors: Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Dinh Lam Nguyen, Thu Trang Thi Nguyen, The Anh Phan & Huynh Anh Hoang. Journal of Experimental Nanoscience, Publisher: Taylor & Francis, ISSN 1745-8080 (Print), 1745-8099 (Online)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: iFirst. Pages: 1-13. Year 2012.
(Jul 11 2012 12:01PM)
[48]Article: Fabrication of photocatalytic composite of multi-walled carbon nanotubes/TiO2 and its application for desulfurization of diesel. Authors: Thu Ha Thi Vu, Thu Trang Thi Nguyen, Phuong Hoa Thi Nguyen, Manh Hung Do, Hang Thi Au, Thanh Binh Nguyen, Dinh Lam Nguyen, Jun Seo Park. Materials Research Bulletin
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 47. Pages: 308–314. Year 2012.
(Feb 3 2012 9:03PM)
[49]Article: Few-layer graphene supporting palladium nanoparticles with a fully accessible effective surface for liquid-phase hydrogenation reaction . Authors: Tri Truong-Huu, Kambiz Chizari, Izabela Janowska, Maria Simona Moldovan, Ovidiu Ersen, Lam D. Nguyen, Marc J. Ledoux, Cuong Pham-Huu, Dominique Begin. Catalysis Today
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 189. Pages: 77-82. Year 2012.
(May 31 2012 8:45AM)
[50]Presentations: Self-supported carbon nanotube (CNT) and few-layer graphene (FLG) beads with high external surface.. Authors: Yuefeng Liu, Tri Truong Huu, Lam D. Nguyen, Izabella Janowska,Cuong Pham-huu.. ISHHC XV-Berlin 2011
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: -NA-. Year 2011.
(Jun 2 2012 7:16AM)
[51]Article: Catalytic synthesis of a high aspect ratio carbon nanotubes bridging carbon felt composite with improved electrical conductivity and effective surface area. Authors: Kun Wang, Kambiz Chizari, Yu Liu , Izabela Janowska, Simona Maria Moldovan, Ovidiu Ersen, Antoine Bonnefont, Elena R. Savinova, Lam D. Nguyen, Cuong Pham-Huu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Applied Catalysis
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 392. Pages: 238. Year 2011.
(Apr 27 2011 10:05AM)
[52]Article: Methanol dehydration to dimethyl ether in a platelet milli-reactor filled with H-ZSM5/SiC foam catalyst. Authors: Yu Liua, Seetharamulu Podila, Dinh Lam Nguyen, David Edouard, Patrick Nguyen, Charlotte Pham, Marc Jacques Ledoux, Cuong Pham-Huu. Applied Catalysis A: General
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 409-410. Pages: 113-121. Year 2011.
(Nov 8 2011 3:50PM)
[53]Article: Urchin-like self-supported carbon nanotubes with macroscopic shaping and fully accessible surface. Authors: Lâm D. Nguyen, Kambiz Chizari, Kun Wang, Matthieu Houllé, Izabela Janowska, Maria Simona Moldovan, Ovidiu Ersen and Cuong Pham-Huu. Materials Letters
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 65 (15-16). Pages: 2482. Year 2011.
(May 8 2011 11:26PM)
[54]Article: High surface-to-volume hybrid platelet reactor filled with catalytically grown vertically aligned carbon nanotubes. Authors: Yu Liu, Izabela Janowska, Thierry Romero, David Edouard, Lâm D. Nguyen, Ovidiu Ersen, Valérie Keller, Nicolas Keller, Cuong Pham-Huu. Catalysis Today (Journal). No: 150. Pages: 133. Year 2010. (Apr 27 2011 9:54AM)
[55]Article: The "micro nano composite" materials based on the carbon nanostructures with macroscopic shaping for photo-catalytic and adsorption applications. Authors: Phan The Anh, Vu Thi Thu Ha, Nguyen Dinh Lam. Proceedings Second International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA). Pages: 338. Year 2009. (Apr 27 2011 10:45AM)
[56]Article: Influence of the oxygen pretreatment on the CO2 reforming of methane on Ni/b-SiC catalyst. Authors: Dinh Lam NGUYEN, Pascaline Leroi, Cuong Pham-Huu, Marc Ledoux. Catalysis Today
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 141. Pages: 393. Year 2009.
(Apr 27 2011 9:51AM)
[57]Article: Vanadiumspecies in new catalysts for the selective oxidation of methane to formaldehyde: Activation of the catalytic sites. Authors: H. Launay, S. Loridant, D.L.Nguyen, A.M. Volodin, J.L. Dubois and J.M.M. Millet. Catalysis Today (Journal). No: 128. Pages: 176. Year 2007. (Apr 27 2011 9:50AM)
[58]Article: Study of new catalysts based on vanadium oxide supported on mesoporous silica for the partial oxidation of methane to formaldehyde: Catalytic properties and reaction mechanism. Authors: L.D. Nguyen, S. Loridant., H. Launay, A. Pigamo, J.L. Dubois, J.M.M. Millet. Journal of Catalysis
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 237. Pages: 38. Year 2006.
(Apr 27 2011 9:47AM)
[59]Presentations: New V/SiO2 Catalysts for the Partial Oxidation of Methane to Formaldehyde: Catalytic Properties, Reaction Mechanism and Characterization of the Active Sites. Authors: L. Nguyen, H. Launay, A. Pigamo, S. Loridant, J.M.M. Millet. 5th World Congress on Oxidation Catalysis
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2005.
(May 1 2011 10:04PM)
[60]Presentations: Characterisation and catalytic performances in Selective Oxidation of Methane to Formaldehyde by Oxygen over Vanadium supported on Mesoporous Silica Catalysts. Authors: L. Nguyen, H. Launay, S. Loridant, A. Pigamo, J.L. Dubois, J.M.M. Millet
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. 13th International Congress on Catalysis
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Year 2004.
(May 1 2011 10:02PM)
[61]Presentations: Selective oxidation of methane to formaldehyde by oxygen over vanadium supported mesoporous catalysts. Authors: D.L. Nguyen, S. Loridant et J.M.M. Millet. EuropaCat VI Congress. Year 2003. (May 1 2011 2:58PM)
[62]Article: Determination of the oxydation state of antimony, iron and vanadium in mixed vanadium and iron antimonate oxide catalysts. Authors: D.L. Nguyen, Y.B. Taarit and J.-M.M. Millet. Catalysis Letters. No: 90. Pages: 65. Year 2003. (Apr 27 2011 9:42AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn