Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,950

 NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH HẤP PHỤ HYDROCARBON CỦA VẬT LIỆU XỐP TRÊN CƠ SỞ ỐNG NANO CARBON
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Lê Phước Hải, Biện Quốc Đạo, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ - Journal of Catalysis and Adsorption; Số: T4. (N°4A);Từ->đến trang: 97 - 101;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu xốp được tổng hợp từ ống nano carbon (CNT), saccarozơ và axit citric bằng phương pháp nung ở nhiệt độ thấp tại các nhiệt độ khác nhau từ 320-350°C và đặc trưng bằng phương pháp hấp phụ - giải hấp đẳng nhiệt nitơ ở 77K và kính hiển vi điện tử quét SEM. Đặc tính hấp phụ của vật liệu này được đánh giá bằng cách xử lý toluene hay dầu FO trên bề mặt hoặc là nước nhiễm toluen. Kết quả của nghiên cứu đã cho thấy rằng lượng toluen bị hấp phụ trên bề mặt lớn nhất khi mẫu được tổng hợp ở 330°C. Sau khi nung ở nhiệt độ cao dưới dòng khí trơ argon, vật liệu xốp có khả năng xử lý nước nhiễm toluene (250mg/L) tốt hơn nhưng khả năng hấp phụ toluen trên bề mặt lại giảm.
ABSTRACT
Porous material was prepared from carbon nanotubes (CNT-foam), suchrose and citric acid by low temperature chemical fusion at different temperature from 320-350°C and characterized by nitrogen adsorption-desorption isotherm at 77K and scanning electron spectroscopy (SEM). The adsorption properties of this material were evaluated by cleaning-up toluene, fuel oil on the surface of water or by dilute toluene contaminated in water. The result show sthat CNT-foam material synthesized at temperature of 330°C can adsorb the maximum amount of surface toluene. After annealing in argon at high temperature, the material shows the higher adsorption efficiencyof contaminated toluene but a decrease of the amount of adsorbed toluene on the surface.marriage affairs open i want an affaircvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn