Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A Highly N-Doped Carbon Phase “Dressing” of Macroscopic Supports for Catalytic Applications
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Housseinou Ba,Yuefeng Liu, Lai Truong-Phuoc, Cuong Duong-Viet,Xiaoke Mu, Won Hui Doh, Tung Tran-Thanh, Walid Baaziz, Lam Nguyen-Dinh, Jean-Mario Nhut, Izabela Janowska, Dominique Begin, Spiridon Zafeiratos, Pascal Granger, Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani, Florian Banhart, Marc J. Ledoux and Cuong Pham-Huu
Nơi đăng: Chemical Communications (RSC); Số: 51;Từ->đến trang: 14393-14396;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The straightforward “dressing” of macroscopically shaped supports (i.e. beta-SiC and gamma-Al2O3) with a mesoporous and highly nitrogen-doped carbon-phase starting from food-processing raw materials is described. The as-prepared composites serve as highly efficient and selective metal-free catalysts for promoting industrial key-processes at the heart of renewable energy technology and environmental protection. marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affaircvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
The straightforward “dressing” of macroscopically shaped supports (i.e. beta-SiC and gamma-Al2O3) with a mesoporous and highly nitrogen-doped carbon-phase starting from food-processing raw materials is described. The as-prepared composites serve as highly efficient and selective metal-free catalysts for promoting industrial key-processes at the heart of renewable energy technology and environmental protection. unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn