Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 High-efficient water photo splitting over CdS doped titania nanotube array
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Dinh Minh Tuan, Nguyen Thi Luyen, Le Quang Truong, Vu Thi Thu Ha, Do Manh Hung, Nguyen Dinh Lam
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: T. 53, số 4E1;Từ->đến trang: 14 - 18;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Photoactivity of titania nanotubes (TNT) array for water splitting was enhanced by doping cadmium sulfur (CdS) using a simple chemical bath deposition method. The CdS doped TNT array structure was characterized by Field emission scanning electron microscope (FESEM) and Energy dispersive X-ray (EDX) analysis. The doping CdS into the bare TiO2 nanotubes arrays ameliorated the photoactivity of titania nanotubes (TNT) and the photocurrent density on CdS doped TNT electrode was significantly amplified. The highest photo-current density was obtained at 730μA/cm2, which is 5.7 times higher than bare TNT in the same experimental condition. unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Photoactivity of titania nanotubes (TNT) array for water splitting was enhanced by doping cadmium sulfur (CdS) using a simple chemical bath deposition method. The CdS doped TNT array structure was characterized by Field emission scanning electron microscope (FESEM) and Energy dispersive X-ray (EDX) analysis. The doping CdS into the bare TiO2 nanotubes arrays ameliorated the photoactivity of titania nanotubes (TNT) and the photocurrent density on CdS doped TNT electrode was significantly amplified. The highest photo-current density was obtained at 730μA/cm2, which is 5.7 times higher than bare TNT in the same experimental condition.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn