Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,082

 Nghiên cứu ảnh hưởng của sự lão hóa UV nhân tạo lên nhựa epoxy/amin có mật độ đóng rắn thay đổi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyễn Thanh Hội*, Nguyễn Đình Lâm
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(96).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 36;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện trên các mẫu nhựa epoxy/amin khi sản xuất trong khuôn hở. Quá trình lão hóa UV nhân tạo được thực hiện trong 7, 15, 30 và 60 ngày. Một loạt các kỹ thuật cho phép xác định sự thay đổi các tính chất của nhựa trong quá trình lão hóa như: kính hiển vi điện tử quét (SEM), phân tích cơ nhiệt động (DTMA), phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phép đo uốn 3 điểm, phân tích nhiệt lượng quét vi sai (DSC). Kết quả thu được cho thấy với nhựa đóng rắn không hoàn toàn (có thừa vòng oxirane), hiện tượng cắt mạch kết hợp với sự mở vòng oxiran dư chiếm ưu thể trong thời gian đầu. Tiếp theo là hiện tượng đóng rắn thứ cấp bởi sự kết hợp của các gốc tạo thành trong quá trình mở vòng oxiran và cắt mạch. Mặt khác nghiên cứu cũng khẳng định một lần nữa các quá trình xảy ra đối với nhựa đóng rắn hoàn toàn đã được công bố trước đây.
ABSTRACT
This study was carried out on the epoxy-amine resin pieces produced in open molds. The artificial UV aging process of artificial UV was performed in 7, 15, 30 and 60 days. A wide range of techniques were employed to identify changes in resin’s properties during the aging process, for example scanning electronic microscopy (SEM), dynamic-mechanical thermal analysis (DTMA), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), three-point bending test, differential scanning calorimeter (DSC). The obtained results showed that with incompletely cross-linked resin (with an excess of oxirane ring), the chain scission process associated with the opening of the excess oxirane ring was dominant in the first phase. Then came the secondary cross-linked network phenomenon due to a combination of radicals formed during the oxirane ring opening and the chain scission process. Moreover, this study also confirmed once again the processes occurring on the completely cross-linked resin, which has been declared in previous publications.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn