Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,157,176

 Carbon nanotubes containing oxygenated decorating defects as metal-free catalyst for selective oxidation of H2S
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cuong Duong-Viet; Yuefeng Liu; Housseinou Ba; Lai Truong-Phuoc; Walid Baaziz; Lam Nguyen-Dinh; Jean-Mario Nhut; Cuong Pham-Huu
Nơi đăng: Applied Catalysis B: Environmental; Số: 191;Từ->đến trang: 29 - 41;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, we report on the influence of gaseous HNO3 treatment, with various time and temperature, on the creation of defects decorated with oxygenated functional groups on the CNTs side-wall. The gaseous acid treatment leads to a significant increase of the oxygenated functional groups and defects on the tube wall along with a specific surface area improvement. The as-synthesized catalyst was further used as a metal-free catalyst in the selective oxidation of H2S in the waste effluents. According to the results the defects decorated with oxygenated groups are extremely active for performing partial oxidation of H2S into elemental sulfur. The desulfurization activity is extremely high and stable as a function of time on stream which indicates the high efficiency of these oxidized un-doped carbon nanotubes as metal-free for the selective oxidation process. The high catalytic performance was attributed to both the presence of structural defects on the carbon nanotubes wall which acting as a dissociative adsorption center for the oxygen and the oxygenated functional groups which could play the role of active sites
ABSTRACT
In this study, we report on the influence of gaseous HNO3 treatment, with various time and temperature, on the creation of defects decorated with oxygenated functional groups on the CNTs side-wall. The gaseous acid treatment leads to a significant increase of the oxygenated functional groups and defects on the tube wall along with a specific surface area improvement. The as-synthesized catalyst was further used as a metal-free catalyst in the selective oxidation of H2S in the waste effluents. According to the results the defects decorated with oxygenated groups are extremely active for performing partial oxidation of H2S into elemental sulfur. The desulfurization activity is extremely high and stable as a function of time on stream which indicates the high efficiency of these oxidized un-doped carbon nanotubes as metal-free for the selective oxidation process. The high catalytic performance was attributed to both the presence of structural defects on the carbon nanotubes wall which acting as a dissociative adsorption center for the oxygen and the oxygenated functional groups which could play the role of active sites
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn