Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sản xuất dầu sinh học từ sinh khối bằng công nghệ nhiệt phân nhanh trong lò tầng sôi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Duy Vũ; Hoàng Dương Hùng; Nguyễn Đình Lâm; Trần Văn Vang
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Lần thứ IV; Số: Tập 1;Từ->đến trang: 554 - 560;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu động lực học quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối trong lò tầng sôi và chọn khoảng nhiệt độ thích hợp khi nhiệt phân nhanh được công bố trong bài báo, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất dầu sinh học từ sinh khối bằng công nghệ nhiệt phân nhanh trong tầng sôi với công suất 300 g/h. Từ hệ thống thiết bị này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện các thí nghiệm thực tế xác định các thông số động lực học nhằm duy trì tầng sôi trong lò nhiệt phân, đồng thời xác định lượng sản phẩm dầu sinh học, chất rắn, khí và các đặc tính dầu sinh học khi nhiệt phân bã mía.
ABSTRACT
Based on the dynamic researching result about the fast pyrolysis process in a fluidized bed furnace and chose the appropriate temperature range as fast pyrolysis that were published in the articles, the authors designed and manufactured the producing bio-oil from biomass system by the fast pyrolysis engineering in a fluidized bed furnace with a capacity of 300 g/h. From this system, the authors performed the actual experiments determining dynamic parameters for maintaining the fluidized bed in a pyrolysis furnace, also determining the bio-oil, solid, gas productions quantities and the bio-oil properties as performing the bagasse pyrolysis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn