Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,557

 Tổng hợp graphen chức hóa từ graphit tự nhiên nhằm cải thiện tính phân tán trong môi trường phân cực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: 11(120) Q.3;Từ->đến trang: 32-35;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày các kết quả khảo sát sự tổng hợp graphen chức hóa đi từ nguyên liệu graphit tự nhiên dạng bột. Có nhiều phương pháp để tổng hợp đã được công bố, trong đó đáng chú ý là phương pháp Tour. Đây là phương pháp được xem là thân thiện với môi trường do không tạo ra khí dạng NOx và sản phẩm tạo ra là graphen oxit (GO). Do vậy nghiên cứu đã sử dụng phương pháp này để tổng hợp GO nhưng có sự biến đổi. Sản phẩm tổng hợp được đặc trưng bằng các phương pháp phân tích hóa lý như phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phổ nhiễu xạ tia X (XRD) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả thu được cho thấy khả năng phân tán và ổn định phân tán trong môi trường phân cực của graphen chức hóa tốt hơn nhiều so với graphit nguyên liệu.
ABSTRACT
This paper reports the investigated results of the synthesis of functionalized graphene from natural graphite powder. There are many published methods for synthesis of functionalized graphene.The most interesting, is Tour method. which is considered as an environmental friendly approach because of the absence of waste gases such as NOx and because the formed product is graphene oxide (GO). Therefore the study uses and modifies this method to prepare GO. The obtained products are characterized by methods such as Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscope (SEM). The results have shown that dispersal ability and dispersal stability in the polar environment of the functionalized graphene are better than those of the graphite material.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn