Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của tác nhân tăng cường lên tính chất và hiệu quả chống ăn mòn của polyaniline
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thế Anh và Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí hóa học; Số: 55(4E23);Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This paper describes the effect of different types of dopant on the properties and corrosion protection performance of polyaniline (PANI). Different types of dopant were used such as strong inorganic hydrochloric acid (HCl), weak inorganic phosphoric acid (H3PO4) and organic decylphosphonic acid (DPA). PANIs doped with hydrochloric acid (PANI-HCl), phosphoric acid (PANI-H3PO4) and decylphosphonic acid (PANI-DPA) were synthesized by a chemical oxidative polymerization method. The polymer product properties were characterized using a Ubbelohde capillaire viscometer, conductivity measurement via four-point probe method, Fourier transform infrared spectroscopy (FT–IR) and thermogravimetric analysis (TGA). The obtained results showed that the PANI prepared in strong acid medium presents a high yield and conductivity, whereas the high molecular weight PANI was synthetized in organic acid medium. All the doped PANIs present an excellent thermal stability, until 50 wt% after pyrolysis at 1000 oC under nitrogen. Co-dopant (HSO4‑) always exists in the structure of PANI when the ammonium peroxydisulfate was used as an oxidizing agent. To investigate the effect of dopant types on the corrosion protection performance of coatings, the PANI with 2 wt% was used as an active pigment in the polyvinyl butyral (PVB) binder. The pristine PVB coating and coating containing PANI in base form (PANI-EB) were used comme reference samples. The investigated coatings were evaluated by salt spray test according to ASTM B117 Standard and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in 3.5% solution of NaCl. The results indicated that the coating containing PANI-DPA show lowest absorbed water content and the best protection efficiency
ABSTRACT
This paper describes the effect of different types of dopant on the properties and corrosion protection performance of polyaniline (PANI). Different types of dopant were used such as strong inorganic hydrochloric acid (HCl), weak inorganic phosphoric acid (H3PO4) and organic decylphosphonic acid (DPA). PANIs doped with hydrochloric acid (PANI-HCl), phosphoric acid (PANI-H3PO4) and decylphosphonic acid (PANI-DPA) were synthesized by a chemical oxidative polymerization method. The polymer product properties were characterized using a Ubbelohde capillaire viscometer, conductivity measurement via four-point probe method, Fourier transform infrared spectroscopy (FT–IR) and thermogravimetric analysis (TGA). The obtained results showed that the PANI prepared in strong acid medium presents a high yield and conductivity, whereas the high molecular weight PANI was synthetized in organic acid medium. All the doped PANIs present an excellent thermal stability, until 50 wt% after pyrolysis at 1000 oC under nitrogen. Co-dopant (HSO4‑) always exists in the structure of PANI when the ammonium peroxydisulfate was used as an oxidizing agent. To investigate the effect of dopant types on the corrosion protection performance of coatings, the PANI with 2 wt% was used as an active pigment in the polyvinyl butyral (PVB) binder. The pristine PVB coating and coating containing PANI in base form (PANI-EB) were used comme reference samples. The investigated coatings were evaluated by salt spray test according to ASTM B117 Standard and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in 3.5% solution of NaCl. The results indicated that the coating containing PANI-DPA show lowest absorbed water content and the best protection efficiency
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn