Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: VOL. 17, NO. 5;Từ->đến trang: 63-67;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ở nghiên cứu này, carbon nano sợi (CNFs) đã đượctổng hợp và gắn trên bề mặt vật liệu carbon xốp bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi với xúc tác nickel. Sản phẩm đã được xác định đặc tính bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như bề mặt riêng BET, quang phổ Raman, kính hiển vi điện tử quét hay phân tích nhiệt trọng trường. Kết quả phân tích cho thấy, lượng CNFs được phủ lên carbon xốp bằng 92,5% khối lượng carbon xốp. Bề mặt riêng của sản phẩm thu được tăng lên đáng kể, 105 lần, so với bề mặt riêng của carbon xốp ban đầu. Các sợi carbon được tổng hợp có kích thước nano tương đối đồng nhất. Lớp CNFs phủ lên bề mặt carbon xốp có cấu trúc mao quản với kích thước lỗ nằm trong vùng mesoporous, không có phần mao quản với kích thước lỗ nằm trong vùng macroporous đồng thời phần vi mao quản (microporous) rất nhỏ. Ngoài ra, việc đưa CNFs lên carbon xốp làm tăng các khuyết tật cấu trúc trong vật liệu, giảmđộ bền oxy hóa của sản phẩm.
ABSTRACT
In this study, nano-carbon fibers are synthesized and grafted on the surface of carbon felt by chemical vapour deposition using nickel as an active phase. The product has been characterized by serveral techniques such as nitrogen isothermal adsorption - desorption using the Brunauer-Emmett-Teller (BET) method, Raman spectroscopy, scanning electron microscope (SEM) and thermal gravimetric analysis (TGA). The results show that the amount of nano-carbon fiber decorated on carbon felt surface is 92.5% wt relative to carbon felt. The specific surface area of the as-product significantly increases, 105 times, compared to that of carbon felt. The diameters of the nano carbon fibers synthesized are relatively homogeneous. Pore sizes of nanocarbon fibers decorated on carbon felt surface are mainly in the mesoporous region; there are no pores in macroporous region. In addition, the carbon nano fibers formed contain more structural defects than initial carbon felt. As a consequence, the obtained product has less oxidation stability
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn