Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng ống than nano biến tính bằng nitơ làm chất mang cho xúc tác trong phản ứng hydro hóa chọn lọc cinnamaldehyde
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ; Số: Vol 20, No. K1;Từ->đến trang: 20-26;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu carbon nano ống biến tính bằng nitơ (N-CNTs) đã được nghiên cứu sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ hơn hai thập kỷ qua nhờ vào những tính chất ưu việt của chúng. Trong nghiên cứu này, N-CNTs đã được tổng hợp bằng phương pháp lắng đọng hóa học trong pha hơi và ứng dụng làm chất mang cho xúc tác nano paladi (Pd). Chất mang và xúc tác được đánh giá các đặc trưng bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như phân tích bằng quang phổ Raman, quang điện tử tia X, hấp phụ - giải hấp phụ đẳng nhiệt nitơ và xử lý số liệu theo lý thuyết BET, kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Kết quả ứng dụng xúc tác cho phản ứng hydro hóa cinnamaldehyde đã thu được hydrocinnamaldehyde với độ chọn lọc cao trên 91% khi độ chuyển hóa gần 70%. Kết quả thu được cũng cho thấy sự có mặt của nguyên tử nitơ trong mạng lưới cấu trúc và các nhóm chức của oxy trong vật liệu N-CNTs đã làm thay đổi tính chất bề mặt của vật liệu, làm tăng khả năng phân tán pha hoạt tính trên bề mặt chất mang.
ABSTRACT
N-CNTs were synthesized by VCD method and applied as support for nano palladium based catalyst. The performance of this catalyst for the selective hydrogenation reaction of cinnamaldehyde is good with high selectivity over 91% and the conversion at nearly 70%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn