Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Analytical Modelling Fast Pyrolysis of Biomass Particles in Fluidized Bed Reactor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vu Duy Pham, Huy Quoc Nguyen, Yang Van Tran, Lam Nguyen-Dinh, Hung Duong Hoang
Nơi đăng: 2017 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE); Số: 2017 ICSSE;Từ->đến trang: 685-689;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Determining suitable biomass particle size and pyrolysis time plays a crucial role in designing and improvement the performance of biomass fast pyrolysis in fluidized bed reactors for bio-oils production. Current numerical modelling investigations has not dealt with the particle sizes and fast pyrolysis time. In this paper, analytical methods were applied to investigate unsteady temperature fields and the relationship between residence time and particle sizes for fast pyrolysis of bagasse and wood in the fluidized bed reactor. Mathematical model based on well-known heat conduction equations was developed in the MATLAB to simulate unsteady temperature fields and investigate the impacts of particles sizes on the residence time. The results shown that active pyrolysis begins occurring between 230°C to 300 °C depending on the reactor temperature. Particle sizes and types of biomass have significant impact of the residence time of fast pyrolysis. According to the study, the maximum radius of bagasse and wood particles for fast pyrolysis is 2.25 mm and 1 mm respectively at 500°C of reactor temperature.
ABSTRACT
Determining suitable biomass particle size and pyrolysis time plays a crucial role in designing and improvement the performance of biomass fast pyrolysis in fluidized bed reactors for bio-oils production. Current numerical modelling investigations has not dealt with the particle sizes and fast pyrolysis time. In this paper, analytical methods were applied to investigate unsteady temperature fields and the relationship between residence time and particle sizes for fast pyrolysis of bagasse and wood in the fluidized bed reactor. Mathematical model based on well-known heat conduction equations was developed in the MATLAB to simulate unsteady temperature fields and investigate the impacts of particles sizes on the residence time. The results shown that active pyrolysis begins occurring between 230°C to 300 °C depending on the reactor temperature. Particle sizes and types of biomass have significant impact of the residence time of fast pyrolysis. According to the study, the maximum radius of bagasse and wood particles for fast pyrolysis is 2.25 mm and 1 mm respectively at 500°C of reactor temperature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn