Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,208

 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VẬT LIỆU PVA HYDROGEL
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phan Thế Anh*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020;Từ->đến trang: 19;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này vật liệu poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel đã được tổng hợp theo phương pháp lạnh đông-rã đông nhiều lần. Do độ thủy phân thấp của PVA thương mại nó gây khó khăn cho việc hình thành gel bằng phương pháp lạnh đông – rã đông. Để tăng độ thủy phân của PVA, dung dịch PVA được thủy phân trong môi trường NaOH. Các yếu tố như: nhiệt độ, thời gian, nồng độ PVA và loại acid trung hòa được nghiên cứu để quan sát sự ảnh hưởng của chúng đến mức độ thủy phân, kích thước và sự phân bố lỗ xốp. Kết quả là vật liệu PVA hydrogel có sự phân bố lỗ xốp đồng đều với kích thước lỗ xốp dao động trong khoảng 4-20 µm được tạo ra trong điều kiện thủy phân ở 60 oC, thời gian 6 giờ với nồng độ PVA 6 % khối lượng. Vật liệu thu được trong nghiên cứu này thích hợp để làm giá thể sinh học cho hệ thống xử lý nước thải.
ABSTRACT
In this study, the poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel material was prepared via the cyclic freezing-thawing process. Yet the low hydrolysis of commercial PVA made it difficult to form the gel through the cyclic freezing-thawing approach. To increase the hydrolysis degree of PVA, the PVA solution was hydrolyzed in the presence of NaOH. Factors including temperature, time, PVA concentration and the neutralizing acid type were investigated to observe their influence on the hydrolysis degree, the size and distribution of spongy pores. As a result, the PVA hydrogel material with its spongy pore size uniformly distributed from 4 to 20 µm was formed under the hydrolysis condition of 60 oC, six-hour time, and PVA concentration of 6 wt.%. The PVA hydrogel material obtained in this study is therefore suitable for making a biocarrier used in wastewater treatment systems.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn