Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,267

 Ảnh hưởng của hệ kết hợp cấu trúc 1D và 2D của nanocacbon đến tính chất nhiệt lớp phủ epoxy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: Vol. 17, No. 10.1;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả khảo sát ảnh hưởng của các cấu trúc khác nhau 1D và 2D của Nanocacbon vật liệu đến các đặc trưng nhiệt của màng phủ nhựa Epoxy. Trong nghiên cứu này đã tiến hành các phương pháp oxy hóa vật liệu nanocacbon nhằm cải thiện khả năng tương hợp và phân tán với nhựa Epoxy. Do vậy có thể làm ảnh hưởng đến các tính chất nhiệt của màng phủ. Ở đây đã sử dụng các phương pháp phân tích nhiệt như nhiệt trọng lượng (TGA), đo hệ số dẫn nhiệt để kiểm tra các đặc tính nhiệt của màng phủ. Các kết quả cho thấy sự thêm vào hệ kết hợp cấu trúc 1D của ống nanocacbon (CNTs) và 2D của Graphen đều làm tăng đáng kể độ bền nhiệt và độ dẫn nhiệt cho màng phủ Epoxy. Trong đó hệ kết hợp cấu trúc nanocacbon oxy hóa của CNTs oxy hóa (O-CNTs) và Graphen oxit (GO) có ảnh hưởng làm tăng độ bền nhiệt và dẫn nhiệt đạt mức lớn hơn 100% so với NC nguyên bản (CNTs và Graphen) và riêng lẻ cấu trúc của chúng.
ABSTRACT
This paper reported investigation results of the effect of the difference structures of 1D and 2D nanocarbon materials on thermal performances of Epoxy coatings. Nanocarbon material oxidative methods were proceeded to improve compatibility and dispersibility in Epoxy resin in this study. This may affect on the thermal properties of the coating. In there the thermal gravimetric analysis (TGA) and thermal conductivity coefficient measurement methods were employed to test the thermal properties of Epoxy paint coatings. The results showed that addition the 1D of carbon nanotubes (CNTs) and 2D of Graphene structure hybrid of nanocarbon in Epoxy films increased thermal performances of Epoxy coatings significantly. In there the effect of 1D and 2D structure hybrid of oxidative nanocarbon of oxidized CNTs (O-CNTs) and Graphene oxide(GO) that growed degree of them was higher 100% than the one of neat nanocarbon (CNTs and Graphene) and single structure of them.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn