Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,455

 Urchin-like self-supported carbon nanotubes with macroscopic shaping and fully accessible surface
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm D. Nguyen, Kambiz Chizari, Kun Wang, Matthieu Houllé, Izabela Janowska, Maria Simona Moldovan, Ovidiu Ersen and Cuong Pham-Huu
Nơi đăng: Materials Letters
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 65 (15-16);Từ->đến trang: 2482;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
A self-supported carbon nanotubes (SSCNTs) with nanoscopic properties and controlled macroscopic shape were synthesized by a Chemical Vapour Deposition (CVD) method using a mixture of ethane/hydrogen and a Fe/Al2O3 growth catalyst. The SSCTs were obtained in the form of beads of 6–8 mm in diameter, with a hollow core structure and a high and fully accessible specific surface area, i.e. 140–180 m2.g− 1. In addition, the macroscopic shape and open structure of these SSCNTs allow them to be efficiently used as catalyst support either in a gas-phase or in a liquid-phase configuration.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn