Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,063

 Tổng hợp Polyaniline theo phương pháp trùng hợp nhũ tương đảo
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, François-Xavier Perrin
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 44;Từ->đến trang: 12-19;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
The polyaniline (PANI) was synthesized via a polymerization in inverse emulsion at
0oC by using ammonium peroxydisulfate (APS) as oxidant and decylphosphonic acid
(DcPA) as surfactant. This method allows doping simultaneously the DcPA in polyaniline
product. The influence of inverse emulsion polymerization conditions on the polyaniline
morphology was investigated. The precipitation of decylphosphonic acid doped polyaniline-
(PANI-dope-DcPA) was performed in an emulsion whose dispersion phase is n-heptane.
The PANI doped by acid product was characterized by the UV-vis, FT-IR techniques. The
morphology of the polymer was observed by SEM.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn