Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,069

 Nghiên cứu ứng dụng xúc tác Fe/gamma-Al2O3 để sản xuất cacbon nano ống.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Hữu Phú
Nơi đăng: Tạp chí Hoa học; Số: 59 (A,B);Từ->đến trang: 647-652;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn