Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,058,218

 Macroscopic shaping of carbon nanotubes with high specific surface area and full accessibility
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Yuefeng Liu, Lam D. Nguyen, Tri Truong Huu, Yu Liu, Thierry Romero, Izabela Janowska, Dominique Begin, Cuong Pham-Huu
Nơi đăng: Materials Letters (Journal); Số: 79;Từ->đến trang: 128-131;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Carbon nanotubes (CNTs) with controlled macroscopic shape, i.e. beads, extrudates, disk, etc., were prepared by gelation process. The formed CNT beads (1-2 mm) were constituted by highly entangled CNT forming a dense network exhibiting a rather high specific surface (> 180 m2.g− 1) and also full porous network accessibility. The highly opened porosity of this material also drastically reduces the overall pressure drop across the packed bed compared to the bulk CNT material. The macroscopic shaping eases the handling and the transport of these nanoscopic materials and permits the direct use of them as catalyst supports in conventional catalytic processes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn