Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Preparation of micro-nano-composites of TiO2/carbon nanostructures, C/CNT macroscopic shaping and their applications
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Dinh Lam Nguyen, Thu Trang Thi Nguyen, The Anh Phan & Huynh Anh Hoang
Nơi đăng: Journal of Experimental Nanoscience, Publisher: Taylor & Francis, ISSN 1745-8080 (Print), 1745-8099 (Online)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: iFirst;Từ->đến trang: 1-13;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Micro-nano-composites of TiO2/carbon were synthesised using a collage of carbon nanostructures (carbon nanotubes (CNTs) and carbon nanofibers (CNFs)) on a TiO2 surface through a TiO2 sol-gel layer. C-CNT macroscopic shaping (C-CNT composites) were produced using CNTs as a starting material and a phenol-formaldehyde (PF) or polystyrene (PS) polymer as an adhesive. The morphologies of the composites were characterised by scanning electron microscopy (SEM). The collage of carbon nanostructures on the surface of TiO2 in the composite was observed by transmission electronic microscopy (TEM). The superhydrophobicity of the C-CNT macroscopic shapes was demonstrated by contact angle measurements using AutoCAD software. The photoactivity of the composites was examined by the conversion of methylene blue (MB) in aqueous solution under irradiation from high-pressure mercury lamp. Higher photoactivity was observed using the TiO2/carbon nanostructure composites than with TiO2 alone.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn