Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,058,191

 Suivi des propriétés du composite à gradient de réticulation au cours du vieillissement UV.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYEN Thanh Hoi, NGUYEN Dinh Lam, BELEC Lénaïk, CHAILAN Jean-François
Nơi đăng: Actes de Conférence Scientifique Franco-Vietnamienne CMED2013
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: CMED2013;Từ->đến trang: 45 - 59;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn