Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 New hybrid materials based on poly(ethyleneoxide)-grafted polysilazane by hydrosilylation and their anti-fouling activities
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Dieu Hang Nguyen, François-Xavier Perrin and Dinh Lam Nguyen
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Beilstein Journal of Nanotechnology
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 4;Từ->đến trang: 671–677;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The objective of this work was to develop new coating materials based on poly(ethyleneoxide) (PEO), which was grafted onto polysilazane (PSZ) by hydrosilylation. Three types of PEO with different molecular weights (350, 750, 2000 g/mol) were studied. The kinetics and yields of this reaction have been surveyed by 1H and 13C NMR spectroscopy. The PEO grafting-density onto PSZ by hydrosilylation increases with a reduction of the S–H/allyl ratio and a decrease of the PEO chain-length. The PEO-graft-PSZ (PSZ-PEO) hybrid coatings, which can be used to prevent the adhesion of marine bacteria on surfaces, were applied by moisture curing at room temperature. The anti-adhesion performance, and thus the anti-fouling activity, of the coatings against three marine bacteria species, Clostridium sp. SR1, Neisseria sp. LC1 and Neisseria sp. SC1, was examined. The anti-fouling activity of the coatings depends on the grafting density and the chain length of PEO. The shortest PEO(350 g/mol)-graft-PSZ with the highest graft density was found to have the best anti-fouling activity. As the density of grafted PEO(750 g/mol) and PEO(2000 g/mol) chains onto the PSZ surface is approximately equal, the relative effectiveness of these two types of PEO is controlled by the length of the PEO chain. The PEO(2000 g/mol)-graft-PSZ coatings are more efficient than the PEO(750 g/mol)-graft-PSZ coatings for the bacterial anti-adhesion.
ABSTRACT
The objective of this work was to develop new coating materials based on poly(ethyleneoxide) (PEO), which was grafted onto polysilazane (PSZ) by hydrosilylation. Three types of PEO with different molecular weights (350, 750, 2000 g/mol) were studied. The kinetics and yields of this reaction have been surveyed by 1H and 13C NMR spectroscopy. The PEO grafting-density onto PSZ by hydrosilylation increases with a reduction of the S–H/allyl ratio and a decrease of the PEO chain-length. The PEO-graft-PSZ (PSZ-PEO) hybrid coatings, which can be used to prevent the adhesion of marine bacteria on surfaces, were applied by moisture curing at room temperature. The anti-adhesion performance, and thus the anti-fouling activity, of the coatings against three marine bacteria species, Clostridium sp. SR1, Neisseria sp. LC1 and Neisseria sp. SC1, was examined. The anti-fouling activity of the coatings depends on the grafting density and the chain length of PEO. The shortest PEO(350 g/mol)-graft-PSZ with the highest graft density was found to have the best anti-fouling activity. As the density of grafted PEO(750 g/mol) and PEO(2000 g/mol) chains onto the PSZ surface is approximately equal, the relative effectiveness of these two types of PEO is controlled by the length of the PEO chain. The PEO(2000 g/mol)-graft-PSZ coatings are more efficient than the PEO(750 g/mol)-graft-PSZ coatings for the bacterial anti-adhesion.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn