Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,120

 Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học và tính chất hóa lý của nhựa Epoxy-Amin khi sản xuất trong khuôn hở.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Lénaïk BELEC, Jean, François CHAILAN, Nguyễn Đình Lâmwalgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8/69;Từ->đến trang: 6 - 11;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện trên nhựa epoxy-amin sản xuất trong khuôn hở. Sự thay đổi thành phần hóa học và tính chất hóa lý của nhựa trong khoảng chiều dày 180µm từ bề mặt phía trên tiếp xúc với không khí đã được xác định bằng cách phân tích các lớp liên tiếp (~40µm) trên các thiết bị trong phòng thí nghiệm như: phân tích nhiệt lượng quét vi sai (DSC) và phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourrier (FTIR). Kết quả cho thấy nhựa tạo thành là không đồng nhất và tồn tại một vùng đóng rắn không hoàn toàn trên bề mặt tiếp xúc với không khí. Các phép phân tích FTIR cũng đã chỉ ra có một sự thiếu hụt chất đóng rắn ở bề mặt tiếp xúc với không khí của các tấm nhựa. Trong khi đó giá trị nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh (Tg) của bề mặt tiếp xúc với khuôn cho thấy một sự đóng rắn hoàn toàn. Mặt khác, kết quả phân tích cơ nhiệt động (DTMA) cũng chỉ ra trong quá trình điều chế vật liệu, một lượng nước từ môi trường đã hấp thụ vào trong vật liệu.walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
The study was performed on the epoxy-amine resin produced in the open-mold. The changes in the chemical composition and physicochemical properties of the resin in the range of 180 µm thickness from the top surface exposed to air was determined by analyzing successive layers (40µm) on the devices in the laboratory such as Differential Scanning Calorimeter (DSC) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The results show that resin which was produced is heterogeneous and there exists an incompletely crosslinked region on the surface exposed to air. The FTIR measurements also indicated that there is an inadequacy of hardener in the surface exposed to air of the plastic sheet. Whereas the value of the glass transition temperature (Tg) of the surface in contact with the mold showed a completely crosslinked network. On the other hand, the results of the dynamic-mechanical thermal analysis (DTMA) also indicate that during the preparation of the material, an amount of water from the environment was absorbed into the material.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn