Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,915

 Tổng hợp Cacbon nano ống biến tính bằng Nitơ sử dụng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi. cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8/69;Từ->đến trang: 106 - 111;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cacbon nano ống biến tính bằng nitơ (N-CNTs) được tổng hợp bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi (CVD) với nguồn nguyên liệu là ethan và amoniac, chất xúc tác sử dụng ở nghiên cứu này là sắt trên chất mang gama oxyt nhôm (Fe/γ-Al2O3). Bản chất của các liên kết trong sản phẩm cũng như hình thái bề mặt và vi cấu trúc của N-CNTs được đặc trưng bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như phổ quang điện tử tia X (XPS), đo bề mặt riêng bằng phương pháp hấp phụ đẳng nhiệt nitơ, xử lý số liệu theo lý thuyết BET, kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Kết quả thu được cho thấy cacbon nano ống thu được đã được biến tính thành công bằng nitơ, có kích thước ống khá đồng đều, có độ sạch rất cao và hầu như không thấy cacbon vô định hình.marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
In this present study, nitrogen doped carbon nanotubes (N-CNTs) were synthesized by the chemical deposition vapor (CVD) method of the mixture of ethane and ammoniac over iron supported on the gamma alumina (Fe/γ-Al2O3) catalyst. The final N-CNTs were characterized by several techniques including X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), nitrogen adsorption isotherms (BET), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) in order to get more insight about all types of bonds in nitrogen doped carbon nanotubes network and also the morphology of products. The results obtained showed that the carbon nanotubes have been successfully modified by nitrogen (N-CNTs). The products (N-CNTs) reveal quite similar diameters, high purity and almost no amorphous carbon.cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn