Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,157,037

 Synthesis of titanium dioxide nanotubes via one-step dynamic hydrothermal process marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affaircvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Lien Thi Tran, Tuyet Mai Thi Nguyen, Thanh Thuy Thi Tran, Minh Tu Pham, Manh Hung Do, Dinh Lam Nguyen
Nơi đăng: Journal of Materials Science; Số: Volume 49, Issue 16,;Từ->đến trang: 5617-5625;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Titanium dioxide (TiO2) nanotubes were synthesized via one-step dynamic hydrothermal process from commercial TiO2 powder. The effects of NaOH concentration, reaction time, reaction temperature, stirring process and washing on the morphology, and the exchange ions of he nanotubes were investigated. The morphology of the nanotubes was characterized in detail with transmission electron microscopy and scanning electron microscope. In the dynamic hydrothermal process, stirring can reduce the reaction time of transformation from particles to nanotubes. The nanotubes were formed when the expected reaction temperature reached to 130oC. Energy dispersive X-ray analysis was used to determine the exchange of sodium ions and protons in washing process. The Na+ ions attached in the nanotubes were removed completely by HCl aqueous solution and deionized water treatments. X-ray diffraction patterns showed the titanate phase of the as-synthesized sample and anatase phase of TiO2 nanotubes after calcination process at 400oC for 2 h.
ABSTRACT
Titanium dioxide (TiO2) nanotubes were synthesized via one-step dynamic hydrothermal process from commercial TiO2 powder. The effects of NaOH concentration, reaction time, reaction temperature, stirring process and washing on the morphology, and the exchange ions of he nanotubes were investigated. The morphology of the nanotubes was characterized in detail with transmission electron microscopy and scanning electron microscope. In the dynamic hydrothermal process, stirring can reduce the reaction time of transformation from particles to nanotubes. The nanotubes were formed when the expected reaction temperature reached to 130oC. Energy dispersive X-ray analysis was used to determine the exchange of sodium ions and protons in washing process. The Na+ ions attached in the nanotubes were removed completely by HCl aqueous solution and deionized water treatments. X-ray diffraction patterns showed the titanate phase of the as-synthesized sample and anatase phase of TiO2 nanotubes after calcination process at 400oC for 2 h.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn