Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Comparative effects of humid tropical weathering and artificial ageing on a model composite properties from nano- to macro-scale
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: L. Belec , T.H. Nguyen, D.L. Nguyen, J.F. Chailanwalgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
marriage affairs open i want an affair
; Số: Volume 68;Từ->đến trang: 235–241;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The effects of humid tropical conditions and artificial ageing tests on a UD glass-fibre/epoxy composite are compared at different scales. A modified network of 500 nm width around each fibre is identified by AFM force measurements. The evolution of this interphase is correlated to the composite embrittlement observed in transverse bending tests during ageing. DSC and DMA show up the matrix plasticization under tropical conditions and hygrothermal ageing. Chain scissions are also involved under artificial and natural UV exposure on surface layers and photoproducts are identified by FTIR analysis. The effects of artificial and natural hygrothermal conditions are emphasized inside interphases. The interfacial areas situated close to the composite surface are highly degraded by UV radiation. Cracks can then be initiated in these areas during bending tests. Finally, AFM force measurements highlight synergistic effects during natural weathering due to the combined effects of UV radiation and hygrothermal conditions.marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
The effects of humid tropical conditions and artificial ageing tests on a UD glass-fibre/epoxy composite are compared at different scales. A modified network of 500 nm width around each fibre is identified by AFM force measurements. The evolution of this interphase is correlated to the composite embrittlement observed in transverse bending tests during ageing. DSC and DMA show up the matrix plasticization under tropical conditions and hygrothermal ageing. Chain scissions are also involved under artificial and natural UV exposure on surface layers and photoproducts are identified by FTIR analysis. The effects of artificial and natural hygrothermal conditions are emphasized inside interphases. The interfacial areas situated close to the composite surface are highly degraded by UV radiation. Cracks can then be initiated in these areas during bending tests. Finally, AFM force measurements highlight synergistic effects during natural weathering due to the combined effects of UV radiation and hygrothermal conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn