Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,032

 Nghiên cứu đề xuất nhà bản quyền công nghệ cho các phân xưởng chính NMLD số 3,
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  PVPRO - PVI; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Số: 02/CBDK/HĐ-NCKH ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn