Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,344

 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa ‘Micro nano composit’ trên cơ sở TiO2-nano cacbon mang trên vật liệu đệm cacbon có cấu trúc
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Viện Hóa học Công nghiệp; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Số: 104.03.90.09 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn