Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,755

 Nghiên cứu Vật liệu diatomite – Vật liệu composite từ sợi đay – Vật liệu silicagel biến tính từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng nanocacbon
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Đoàn Thị Thu Loan; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Số: B2008-ĐN02-37 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn