Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá những ảnh hưởng và đề xuất giải pháp thích hợp trong vận hành nhà máy Đạm Cà Mau khi thành phần khí nguyên liệu thay đổi
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Viện Dầu khí Việt nam; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Số: 4390/HĐ-DKVN ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn