Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,578

 Xây dựng chương trình mô hình hoá các tính chất hoá lý của hydrocacbon và các cấu tử giả áp dụng vào ngành công nghệ Lọc Hoá dầu, Đề tài cấp ĐHĐN, 2000.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đình Lâm
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  Hà Tất Thành
Số: 1469/ĐHĐN ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn