Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,018

 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano carbon (nanotube và nonofibre) bằng phương pháp phân hủy xúc tác các hợp chất chứa cacbon trong điều kiện Việt nam, Đề tài cấp Bộ, 2006 - 2007.
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đình Lâm; Thành viên:  Huỳnh Anh Hoàng
Số: B2006-ĐN02-02 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn