Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,219

 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano carbon bằng phương pháp phân hủy xúc tác các hợp chất chứa cacbon trong điều kiện Việt nam và các khả năng áp dụng loại vật liệu này trong lĩnh vực hấp phụ và xúc tác, Đề tài Nghiên cứu Cơ bản trong Khoa học Tự nhiên, 2006 - 2008.
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đình Lâm; Thành viên:  Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Xuân
Số: 515806 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn