Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,365

 Hybrid Active Power Filter Method in Frequency Domain for Quality Improvement in Variable Frequency Drive Applications
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Hoang Hac Le, Kim-Anh Nguyen and Viet Hung Ngo
Nơi đăng: Jurnal Teknologi (Scopus); Số: 78(5-7);Từ->đến trang: 101-106;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
We present in this paper a control method of a novel hybrid parallel active power filter (HPAPF) used for harmonic currents elimination and reactive power compensation in the power system for three-phase variable frequency drives (VFDs). The HPAPF configuration is built from two basically filter components including harmonics tuned passive filter and active power electronics filter. The active power electronics filter of this proposed HPAPF system is controlled with a new control algorithm that makes use of Fourier analysis to facilitate accurate selective harmonics targeting allowing cooperation between passive and active components. As such a coupling of the passive filter component and the active filter component allows to reduce significantly the current rating of the active filter component. This reduction in current rating implies a great economic advantage of the proposed HPAPF compared to the method which bases only on the pure active power electronics filter. The hardware design and the control algorithm of the proposed HPAPF are verified by MATLAB/Simulink software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn