Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,512

 Phương pháp điều khiển dự báo hiệu quả dựa trên hàm Lyapunov cho biến tần ma trận trực tiếp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Ánh; Đào Quốc Chính; Ngô Văn Quang Bình
Nơi đăng: Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA-2019); Số: 57, ISBN: 978-604-95-0875-2;Từ->đến trang: 201-207;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp điều khiển dự báo hiệu quả cho biến tần ma trận trực tiếp. Hàm Lyapunov được sử dụng trong quá trình thiết kế bộ điều khiển để đảm bảo tính ổn định cho hệ thống kín. Tại mỗi thời điểm lấy mẫu, chỉ các trạng thái khóa khả thi thỏa mãn điều kiện ổn định mới được xem xét trong quá trình đánh giá hàm mục tiêu. Do đó, khối lượng tính toán giảm 28%. Phần mềm Matlab được sử dụng để phân tích giữa phương pháp điều khiển theo mô hình dự báo với số trạng thái hữu hạn truyền thống và phương pháp đề xuất trong cùng một điều kiện giống nhau. Các kết quả đạt được khẳng định tính khả thi của cấu trúc điều khiển được đề xuất.
ABSTRACT
This paper proposed a powerful model predictive control strategy for direct matrix converter. A control Lyapunov function is used in the control design to guarantee the stability of the closed-loop system. At each sampling period, only the feasible switching states which satisfy the stability condition are considered for evaluating the cost function, leading to a 28% reduction in computational cost. A comparison between the conventional finite control set model predictive control and the proposed method with the same condition is carried out by Matlab software. The obtained results validate the feasibility of the proposed control strategy.
[ 2020\2020m06d09_5_35_51VCCA_2019_final.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn