Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,070,038

 Computationally Efficient Model Predictive Control for Quasi-Z Source Inverter based on Lyapunov Function
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Quang Binh Ngo Minh-Khai Nguyen, Kim-Anh Nguyen, Thi-Thanh-Van Phan
Nơi đăng: The Int. J. of Modelling, Identification and Control (IJMIC); Số: 36(4);Từ->đến trang: 342-352;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper proposes a computationally efficient model predictive control strategy for the quasi-Z source inverter. Unlike the previous finite control set model predictive control method, besides the ability of computational cost reduction, the proposed method considers the stability of the closed-loop system in the control design. At each sampling period, only feasible switch control inputs that satisfy the stability condition derived from a control Lyapunov function are taken into account in the minimisation of the cost function. Therefore, the computation time of the optimization problem is decreased compared with the previous algorithm. A comparison of the previous model predictive control method is investigated by Matlab software in various operating conditions of the system. The achieved results verify the benefit of the proposed approach for dealing with the stability and computational burden over the conventional method while maintaining high control performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn